Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 27.04.2020 r. w sprawie ograniczenia urzędowania sądu w związku z koronawirusem

Ostróda, 27.04.2020 r.
OA-27-5/20

Zarządzenie

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 27.04.2020 r. w sprawie ograniczenia urzędowania sądu w związku z koronawirusem

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020, poz. 365, t.j.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U.2019.1239 t.j.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS- CoF-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U.2019.1040 t.j.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491) oraz ustawy z 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 374 i 567) i w związku z art.. 14 a ust. 4 i 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568) zarządzam:
§1
zmianę treści § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 8/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 18.03.2020 r. w ten sposób, że znosi się w okresie do dnia 15 maja 2020 r. lub do odwołania wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie za wyjątkiem spraw pilnych określonych w zarządzeniu nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r. i zawiadomienie wszystkich uczestników postępowań,
§2
wstrzymanie w okresie do dnia 15 maja 2020 r. lub do odwołania, wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe) z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i dotyczących zabezpieczeń: nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma zostały już wysłane, o ile pismo i jego realizacja nie mogą nastąpić droga mailową,
§3
umieszczanie na stronie Sądu Rejonowego w Ostródzie Biuletynie Informacji Publicznej wykazu spraw pilnych rozpoznawanych w sądzie w danym dniu, za okres do 15 maja 2020 r. lub do odwołania,
§4
wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych do dnia 15 maja 2020 r. lub do odwołania, poza sprawami pilnymi określonymi zarządzeniem nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.,
§5
wstrzymanie w okresie do dnia 15 maja 2020 r. lub do odwołania, przekazywana akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi,
§6
zamknięcie dla interesantów Biura Obsługi Interesantów, czytelni akt, kasy sądu, biura podawczego w okresie do dnia 15 maja 2020 r. lub do odwołania,
§7
ograniczenie w okresie do dnia 15 maja 2020 r. lub do odwołania osobistego dostępu interesantów do Sądu Rejonowego w Ostródzie z możliwością wejścia do sądu jedynie za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę, posiedzenie lub publikację orzeczenia i w przypadku udzielenia zgody przez kuratora. Istnieje możliwość kontaktu z Sądem Rejonowym w Ostródzie w formie telefonicznej lub e-mailowej, a także za pośrednictwem operatora pocztowego,
§8
obowiązek mierzenia temperatury ciała termometrem mierzącym na odległość przez upoważnionego pracownika ochrony wszystkim osobom wchodzącym do budynku sądu w Ostródzie i Morągu,
§9
w kontaktach, także wewnętrznych między oddziałami sądu stosowanie w maksymalnym zakresie korespondencji elektronicznej, oryginały pism mogą zostać dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w późniejszym czasie, w przypadku wypłat należy wprowadzić przesyłanie e-mailem odpowiednich dokumentów pomiędzy dyrektorem, oddziałem finansowym i oddziałem administracyjnym w okresie do dnia 15 maja 2020 r. lub do odwołania,
§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 27.04.2020 r. w sprawie ograniczenia urzędowania sądu w związku z koronawirusem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
publikacja zarządzenia