Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 20.05.2020 r.

Ostróda, 20.05.2020 r.

OA-27-5/20

Zarządzenie

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 20.05.2020 r.

w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz zasad przyjęć interesantów w związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 Iipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 365), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 t.j.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U.2019.1040 t.j.).
W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz utrzymywaniem w dalszym ciągu stanu epidemii, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Ostródzie i stopniowego przywracania pracy sądu w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie obsługi interesantów,
zarządzamy, co następuje:
§1
Zmienia się § 6 zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 27.04.2020 r. w sprawie OA-27-5/20 w ten sposób, że ograniczamy funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta, czytelni akt, kasy sądu, biura podawczego w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów określając następujące godziny przyjęć interesantów:
BOI:
w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 10.00 do godz. 14.00.
W pomieszczeniu BOI może znajdować się wyłącznie jeden interesant, pozostałe osoby oczekują we właściwej kolejce przed budynkiem Sądu. czytelnia akt:
w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 15.00, od wtorku do piątku od godz. 10.00 do godz.14.00.
 
Informuję się, że akta będą udostępniane nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy/posiedzenia, wyłącznie po dokonaniu telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji z pracownikiem Czytelni. Z uwagi na uwarunkowania lokalowe i zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego udostępnia się wyłącznie jedno stanowisko. W związku z powyższym na etapie rezerwacji telefonicznej należy wskazać przewidywany czas zapoznawania się z aktami. Wszyscy interesanci Czytelni akt zobowiązani są do zapoznawania się z aktami w rękawiczkach ochronnych oraz zasłoniętym nosem i ustami.
W godzinach, w których BOI nie będzie przyjmować interesantów, informacje będą udzielane telefonicznie oraz mailowo. W pomieszczeniu BOI może znajdować się wyłącznie jeden interesant, pozostałe osoby oczekują we właściwej kolejce przed budynkiem Sądu przy zachowaniu odpowiedniej odległości (co najmniej 2 m).
W biurze podawczym i okienkiem kasy może znajdować się wyłącznie jedna osoba, pozostałe osoby oczekują we właściwej kolejce przed wejściem do budynku Sądu przy zachowaniu odpowiedniej odległości (co najmniej 2 m).
W celu uniknięcia tworzenia się dużych skupisk interesantów na parterze budynku Sądu, w związku z niewielką odległością pomiędzy Biurem Obsługi Interesantów, Kasą Sądu, Biurem Podawczym, interesanci oczekujący na wejście do ww. komórek formują jedną kolejkę przed budynkiem Sądu.
§2
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. Tarcza anty kryzysowa 3.0, która wprowadza m. in. mechanizmy rozszerzające funkcjonowanie sądów przedstawia się wymagania i procedury zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne pracowników sądu i interesantów w czasie epidemii w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.
 1. do budynku sądu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przypisami prawa, do czasu ich powszechnego obowiązywania. Osoby nie mające przysłoniętej twarzy, tj. ust i nosa, nie zostaną wpuszczone do budynku. Wyjątek stanowią interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie sądu, którzy nie mogą nosić maseczki z przyczyn zdrowotnych - wówczas decyzję o wpuszczeniu interesanta do budynku celem uczestnictwa w rozprawie lub posiedzeniu podejmuje przewodniczący składu orzekającego lub przewodniczący posiedzenia po przekazaniu mu informacji przez służbę ochrony. Powyższe nie dotyczy osób wchodzących do budynku Sądu w innym celu, niż udział w rozprawie lub posiedzeniu, tj. pozostali interesanci wpuszczani będą na teren Sądu wyłącznie wtedy, gdy posiadają osłonę nosa i ust,
 2.  na terenie budynku obowiązuje bezwzględny nakaz osłonięcia ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz zachowania dystansu społecznego określonego przepisami prawa (tj. min. 2 m między osobami),
 3.  utrzymujemy w dalszym ciągu obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku - dotyczy interesantów i pracowników Sądu. Pomiar termometrem zdalnym przeprowadza po wejściu do budynku służba ochrony,
 4.  do budynku nie zostaną wpuszczone osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała i dezynfekcji rąk albo nieposiadające zakrytego nosa i ust oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 37,5°C i powyżej,
 5.  po wykonaniu pomiaru temperatury ciała pracownik oraz interesant Sądu są zobowiązani zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym udostępnionym przez pracownika ochrony,
 6.  na terenie budynku może przebywać wyłącznie interesant:zdrowy,
  - zdrowy
  - nieprzebywający na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub przebywający z taką osobą,
  - bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, a w przypadku występowania temperatury 37,5°C nie należy - pomimo wezwania - stawiać się w Sądzie, a o powyższej okoliczności niezwłocznie poinformować telefonicznie właściwy sekretariat,
7. wstęp do budynku będą miały jedynie osoby wezwane lub zawiadomione, po okazaniu wezwania lub zawiadomienia oraz dokumentu tożsamości (jednakże w przypadku zaistnienia wyjątkowo niezbędnej potrzeby wstępu do budynku Sądu o tym fakcie należy poinformować pracowników ochrony)
8. pisma kierowanie do Sądu należy złożyć z czterodniowym wyprzedzeniem (np. min. 4 dni przed rozprawą) z uwagi na kwarantannę korespondencji, przy czym istnieje możliwość dostarczenia korespondencji bezpośrednio do Sądu - do tzw. skrzynki podawczej umieszczonej przed lub w przedsionku budynku (bez potwierdzenia doręczenia),
9. należy przestrzegać godzin wezwań i zawiadomień (interesanci będą wpuszczani do budynku Sądu najwcześniej 10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy lub posiedzenia),
10. na rozprawę nie powinno się wnosić zbędnych rzeczy,
11. każdy interesant może korzystać wyłącznie z własnych, niezbędnych przyborów/przedmiotów (np. papier/długopis, kalkulator itp.),
12. w celu uprawnienia komunikacji wskazane jest podawanie nr telefonów i adresów mail - owych stron i ich pełnomocników.
 13. interesant winien opuścić budynek Sądu niezwłocznie po przesłuchaniu.
§3
Kierowników Sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Ostródzie zobowiązuje się do przekazywania pracownikom ochrony kopii wszystkich wokand na dany dzień, w celu umożliwienia kontroli uprawnień poszczególnych osób do wejścia do budynku poza strefę Biura Obsługi Interesantów.
§4
Uchyla się z dniem 22.05.2020 r. § 2 zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 27.04.2020 r. w sprawie OA-27-5/20 poprzez wznowienie wysyłki pism sądowych , z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe).
§5
Umieszczenie treści niniejszego zarządzenia na stronie internetowej BIP i przed wejściem do budynku sądu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.05.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

 

Do wiadomości:
 1.  Przewodniczący Wydziałów,
 2.  Kierownicy komórek organizacyjnych,
 3.  Prokuratura Rejonowa w Ostródzie

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 20.05.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
publikacja zarządzenia