Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 10.07.2020

Ostróda, 10.07.2020 r.

 

OA-027-5/20

 

Zarządzenie

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 10.07.2020 r.

 

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie budynków Sądu Rejonowego w Ostródzie, zasad przyjmowania interesantów w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Na podstawie:

 art. 22 § 1 w związku z art. 54 § 2 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 365);

-ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz.374, 567 z późn.zm),

- rozporządzenia Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1066),

- § 30 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia   Ministra Sprawiedliwości z 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 1141)

zarządzamy, co następuje

§ 1

Ogólne zasady bezpieczeństwa osób wchodzących i przebywających w sądzie

 (dotyczy zarówno pracowników sądu jak i interesantów)

 

1.Do budynków Sądu Rejonowego w Ostródzie mają wstęp osoby:

a. będące stronami/uczestnikami w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/posiedzenia, innymi czynnościami,

b. pełnomocnicy/obrońcy w związku z wyznaczonym na dany dzień terminem rozprawy/posiedzenia,

c. biegli/ świadkowie/tłumacze

d. ławnicy,

e. pracownicy Prokuratury,

f.  pracownicy Policji, Straży Granicznej,

g. pracownicy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

h. osoby przybrane do pomocy osobie niepełnosprawnej, która wykaże interes w wejściu do budynku Sądu (strona/interesant do odpowiedniej komórki organizacyjnej),

i. interesanci do Biura Podawczego,

j. interesanci do Biura Obsługi Interesantów,

k. interesanci do Czytelni akt,

1. interesanci, którzy chcą dokonać wpłaty w kasie sądu oraz dokonać czynności w Wydziale Ksiąg Wieczystych,

ł. pracownicy innych instytucji wykonujących zadania służbowe lub prowadzących działania ratownicze,

m. pracownicy innych instytucji i podmiotów gospodarczych wykonujących prace lub zadania w ramach zawartych umów cywilnoprawnych,

n. inne osoby, których konieczność stawiennictwa w budynku zostanie potwierdzona w drodze informacji telefonicznej Ochronie Sądu przez właściwą komórkę organizacyjną.

2. Osobom wezwanym/zawiadomionym o terminie rozprawy/posiedzenia umożliwia się wejście do budynków Sądu z zasady nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia rozprawy/posiedzenia. Postuluje się stawiennictwo w Sądzie nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy/posiedzenia.

3.Wszystkie osoby wchodzące do sądu winny mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, część garderoby, przyłbica) oraz zobowiązane są kierować się do "punktu kontroli" celem:

a. poddania się pomiarowi temperatury ciała,

b. wykonania dezynfekcji rąk.

4. W przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą używać maseczki ochronnej, usta i nos winna zakrywać przyłbica.

5. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu.

6. W budynku sądu może przebywać wyłącznie osoba:

a. zdrowa,

b. nieprzebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub przebywająca z taką osobą,

c. bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, a w przypadku występowania temperatury 37,5°C nie należy – pomimo wezwania – stawiać się w Sądzie, a o powyższej okoliczności niezwłocznie poinformować telefonicznie właściwy sekretariat.

 

7. Do budynku nie zostaną wpuszczone osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała i dezynfekcji rąk albo nieposiadające zakrytego nosa i ust oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 37,5°C i powyżej.

8. Zabrania się wstępu do budynków Sądu Rejonowego w Ostródzie osobom:

a. co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

b. u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która objęta jest nadzorem epidemiologicznym;

c. objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

9. Osoby wymienione w punkcie 8 nie powinny zgłaszać się celem wejścia do budynku Sądu. Osoby wezwane/zawiadomione celem stawiennictwa na rozprawie/posiedzeniu obowiązane są podjąć stosowne czynności celem usprawiedliwienia swojej nieobecności.

10. Do odwołania zawiesza się możliwość brania udziału w rozprawach/posiedzeniach publiczności.

11. Osoby przebywające na terenie budynków sądu mają obowiązek osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego (tj. min. 2 m między osobami).

12. Każdy interesant może korzystać wyłącznie z własnych, niezbędnych przyborów/przedmiotów (np. papier/długopis, kalkulator itp.).

13. Z obowiązku osłonięcia ust i nosa zwolnione są: dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osoby, ze względu na stan zdrowia, całkowitych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, jak również osoby majce trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkryciu ust i nosa.

14. Z obowiązku noszenia rękawiczek zwolnione są osoby, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

15. Na korytarzach sądowych jak i salach rozpraw interesanci mogą zajmować jedynie wyznaczone miejsca siedzące, zachowując odstęp 2 metrów, a przed i po wejściu na salę rozpraw/posiedzeń zdezynfekować dłonie lub w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych mieć założone rękawiczki jednorazowe.

16. Przeprowadzenie rozpraw i posiedzeń w budynkach sądu odbywa się przy pełnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

17. Rozprawy i posiedzenia powinny być przeprowadzone z zachowaniem odstępu czasowego 15  minut pomiędzy poszczególnymi sprawami celem umożliwienia wyjścia stron z jednej rozprawy lub posiedzenia i wejścia kolejnych z zachowaniem koniecznego dystansu pomiędzy nimi. W czasie przerwy każdorazowo wietrzy się salę rozpraw oraz poddaje stosownej dezynfekcji mebli, urządzeń oraz przedmiotów, z którymi strony miały styczność.

18. W pomieszczeniu, w którym odbywają się rozprawy i przyjmowani są interesanci, nie powinny przebywać osoby postronne.

19. Podczas kaszlu i kichania należy bezwzględnie zakrywać usta i nos.

20. Pracownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby stanowisko pracy było czyste i higieniczne, przed, w tracie i po zakończonym dniu pracy.

21. Pomieszczenia biurowe należy często wietrzyć.

22. Pracownik ma obowiązek niezwłocznego, także poza godzinami urzędowania sądu, informowania bezpośredniego przełożonego - wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji (telefonicznie, e-mailem), o objawach choroby COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności), bądź objawach przeziębienia, oraz styczności z osobą zarażoną, objętą kwarantanną, albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z takimi osobami. W takiej sytuacji kierownik komórki poleca pozostanie pracownika w domu i niezwłocznie przekazuje informację Prezesowi lub Dyrektorowi Sądu oraz pracownikowi oddziału administracyjnego.

23. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia maseczki jednorazowe i/lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

 24. W odstępach co 1-1,5 godziny w obiektach w Ostródzie i Morągu dokonywana jest przez firmę sprzątającą dezynfekcja klamek drzwiowych do miejsc ogólnodostępnych oraz sanitariatów.

§ 2

Podstawowe formy kontaktu interesantów z Sądem

1 . Do odwołania podstawowymi formami kontaktu interesantów z Sądem Rejonowym w Ostródzie są:

a. poczta elektroniczna,

b. kontakt telefoniczny,

c. forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego,

d. bezpośredni - w sposób określony niniejszym zarządzeniem.

2. Do odwołania wpłaty winny być z zasady dokonywane w drodze przelewu na wskazany numer rachunku bankowego.

§ 3

Składanie skarg w trybie administracyjnym

Do odwołania skargi administracyjne na działalność Sądu Rejonowego w Ostródzie składa się wyłącznie na piśmie lub drogą elektroniczną, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego, także telefonicznie.

§4

Przyjmowanie interesantów przez osoby funkcyjne

1. Do odwołania  interesanci nie będą przyjmowani przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu.

2. Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują interesantów,

3. Skarga może być złożona w trybie administracyjnym w sposób określonych w § 3 niniejszego zarządzenia.

§5

Przyjmowanie interesantów przez komórki organizacyjne Sądu

1. Każdy interesant przebywający i przemieszczający się po obiekcie, zobowiązany jest do używania własnej ochronnej osłony nosa i ust.

2. Interesant może poruszać się po budynku sądu jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo.

3. Każdy interesant zobowiązany jest do opuszczenia budynku sądu, niezwłocznie po ustaniu przyczyny stawiennictwa.

4. Do odwołania komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Ostródzie przyjmują interesantów w określony sposób:

 A. Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze – ul. Jana III Sobieskiego 12 w Ostródzie

- w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00

-od wtorku do piątku w godzinach: od 10:00 do 14:00.

z przerwami na dezynfekcję.

Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z Biurem Obsługi Interesantów oraz wnoszenie pism drogą pocztową.

B. V Wydział Ksiąg Wieczystych – ul. Jana III Sobieskiego 12 w Ostródzie

w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00

-od wtorku do piątku w godzinach: od 10.00 do 14:00.

z  przerwami na dezynfekcję.

Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z sekretariatem Wydziału oraz wnoszenie pism drogą pocztową.

Formularze wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawane są w kasie sądu.

C. Wydziały Zamiejscowe w Morągu: VI Zam. Wydz. Ksiąg Wieczystych i VII Zam. Wydz. Karny – ul. Warmińska 17A w Morągu

w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 18:00

-od wtorku do piątku w godzinach: od 10.00 do 14:00.

z przerwami na dezynfekcję.

Rekomenduje się telefoniczny lub mailowy kontakt z sekretariatem Wydziału oraz wnoszenie pism drogą pocztową.

6. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.  Pozostali interesanci oczekują przed budynkiem lub w jego przedsionku, tworząc kolejkę z zachowaniem bezpiecznej odległości – 2 metry. Nad porządkiem w tym zakresie czuwa pracownik ochrony sądu.

7. Zapisu pkt 5 nie stosuje się do: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

D. Czytelnia akt:

czynna jest:

w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 17:30

-od wtorku do piątku w godzinach: od 10.00 do 14:00.

z przerwami na dezynfekcję.

Z uwagi na uwarunkowania lokalowe i zachowanie niezbędnego reżimu sanitarnego w czytelni akt udostępnia się:

-w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w Ostródzie – dwa stanowiska - usytuowane na parterze pokój nr 023,

- w budynku przy ul. Warmińskiej 17 A w Morągu – jedno stanowisko – usytuowane na parterze w pokoju nr 002.

Zasady udostępniania akt w Czytelni akt:

1. pracownik czytelni codziennie przekazuje pracownikom ochrony listę osób umówionych w danym dniu na zapoznawanie się z aktami, zawierającą imię i nazwisko osoby oraz godzinę planowanej wizyty,

2. osoby udające się do czytelni winny zgłaszać się do pracownika ochrony nie wcześniej niż na 5 minut przed planowaną godziną udostępnienia akt w czytelni i winny być wpuszczone do sądu poza kolejnością,

3. po wyjściu interesanta z czytelni, zarządza się 20 minut przerwy w celu przewietrzenia pomieszczenia i dokonania dezynfekcji użytkowanego stanowiska,

4.akta przekazane do czytelni i po zapoznaniu się przez interesanta podlegają 48-godzinnej kwarantannie,

 5. akta udostępnia się nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy/posiedzenia, lub na 2 dni w sprawach bez wyznaczonego terminu. Na etapie rezerwacji akt, należy wskazać przewidywany czas zapoznawania się z aktami. Stawiennictwo po umówionej wcześniej z pracownikiem sądu godzinie skutkuje skróceniem czasu zapoznawania się z aktami,

6. interesant, który zapoznaje się z aktami sprawy zobowiązany jest założyć rękawiczki ochronne, zasłonić nos i usta korzystając wyłącznie z własnych zasobów. Zasad ta obowiązuje również w zakresie korzystania z niezbędnych przyborów/przedmiotów np. kartka, długopis, kalkulator, telefon komórkowy (przy wykonywaniu fotokopii akt sprawy),

7. akta - do zapoznania się przez stronę - przesyłane z innego sądu udostępniane są w taki sam sposób jak w pkt 6 i zwracane niezwłocznie po wykonaniu czynności do właściwego sądu chyba, że sąd przesyłający wskaże termin ich zwrotu. Obowiązek ustalenia daty i godziny zapoznania się z aktami leży po stronie interesanta.

8. Przedstawicielom stowarzyszeń, których profilem działalności jest pomoc prawna, udostępnia się akta spraw przekazanych z I Wydziału Cywilnego do czytelni w trzeci czwartek każdego miesiąca. Zapoznawanie się z aktami przez jedno stowarzyszenie nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.

9. Na wskazanych wyżej zasadach udostępnia się interesantom akta ksiąg wieczystych.

E. Kasa Sądu:

Przyjmuje interesantów 

w poniedziałek w godzinach od: 10:00 do 18:00 z przerwą od 14:00 do 15:00

od wtorku do piątku w godzinach: 10:00 do 14:00

Rekomenduje się dokonywanie wpłat w drodze przelewu na wskazany numer rachunku bankowego.

§ 6

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

1. Ogranicza się czynności służbowe kuratorów sądowych w środowisku podopiecznych do niezbędnego minimum. Jeżeli jest to możliwe, ustaleń w prowadzonych sprawach należy dokonywać w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

2. Czynności wymagające bezpośredniego kontaktu kuratora z podopiecznym dokonuje się wyłącznie przy wykorzystaniu środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, środki dezynfekujące, itp.) oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa we wszystkich występujących w Zespole sytuacjach.

3.Zobowiązuje się kuratorów zawodowych do ustalenia, czy osoba, u której mają być wykonane zadania w miejscu jej zamieszkania, jest objęta kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. W razie uzyskania pozytywnej informacji, o fakcie tym należy zawiadomić organ je zlecający celem podjęcia decyzji w zakresie wykonania czynności i w przypadku polecenia wykonania, może je wykonać tylko kurator zawodowy.

4. Zobowiązuje się kuratorów zawodowych do powierzenia zadań kuratorom społecznym dopiero po uzyskaniu od nich pisemnej zgody oraz przeszkolenia ich w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w pracy z podopiecznym.

5. Przyjmowanie interesantów odbywa się w ograniczonym zakresie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w pomieszczeniu nr 002 w Ostródzie i 001 w Morągu – usytuowane na parterze budynku.

§ 7

Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu (lub wyznaczeni pracownicy) przekazują pracownikom Ochrony Sądu codziennie do godz. 7.30 listę osób, które są uprawnione do wejścia na teren Sądu celem:

a. obsługi w poszczególnych komórkach,

b. wokandy rozpraw/posiedzeń wyznaczonych na dany dzień. Na wokandzie odnotowywane są dane wszystkich osób, które zostały wezwane/zawiadomione o terminie rozprawy/posiedzenia, w tym także godziny, na które zostali wezwani świadkowie.

§ 8

Zasady i organizacja przesłuchań w „przyjaznym pokoju”

 1. Przesłuchania w „przyjaznym pokoju” odbywają się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z koordynatorem:

89 642 55 27 dla Ostródy

89 757 80 24 dla Morąga.

 1. Między kolejnym przesłuchaniem tego samego dnia następuje stosowna przerwa celem wywietrzenia pomieszczenia i jego dezynfekcji.

 

 • § 9

Funkcjonowanie archiwum

 

 1. Akta  przekazywane z archiwum zakładowego do odpowiednich komórek organizacyjnych sądu oraz przekazywane celem złożenia ich do archiwum nie podlegają kwarantannie.
 2. W przypadku nieobecności archiwisty do archiwum mają wstęp tylko osoby upoważnione.

 

§ 10

Komunikacja w budynkach sądu

 1. Pracownikom zaleca się:
  1. unikanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych w sądzie, z wyjątkiem niezbędnych w danej sytuacji, w razie bezpośredniego kontaktu należy zachować zalecany odstęp,
  2. korzystanie z maseczek ochronnych lub przyłbic podczas przemieszczania się po budynku oraz kontaktu z pozostałymi pracownikami lub interesantami,
  3. częste mycie i dezynfekcję rąk,
  4. ograniczenia gromadzenia się w pomieszczeniach, jeżeli nie wymagają tego szczególne okoliczności związane ze świadczeniem pracy.

 

 1. Interesantom zaleca się:

 

 1. nie przemieszczania w strefach, które przeznaczone są tylko i wyłącznie do korzystania przez pracowników Sądu,
 2. poruszanie  po budynku Sądu tylko w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynika stawiennictwo,
 3. opuszczenia budynku Sądu/sale rozpraw niezwłocznie po zakończeniu czynności, w celu której nastąpiło stawiennictwo.

§ 11

Zasady postępowania z korespondencją.

 

1. Dokumenty kierowane do Sądu Rejonowego w Ostródzie za pośrednictwem operatora pocztowego lub skrzynki podawczej, a także złożone osobiście, poddawane są 48-godzinnej kwarantannie, jeżeli nie sprzeciwia się temu dobro danego postępowania sądowego. Ze względu na dobro danego postępowania należy na kopercie lub piśmie umieścić widoczną adnotację „PILNE”.

2. Pisma kierowanie do sądu należy złożyć z czterodniowym wyprzedzeniem (np. min. 4 dni przed rozprawą) z uwagi na kwarantannę korespondencji.

3.Istnieje możliwość dostarczenia korespondencji bezpośrednio do sądu - do tzw. skrzynki podawczej usytuowanej w przedsionku budynku (bez potwierdzenia doręczenia), w pozostałych przypadkach korespondencję przyjmują Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Wydziały Ksiąg Wieczystych (z potwierdzeniem odbioru).

4.Skrzynka podawcza czynna jest w poniedziałki w godzinach od 07:30 do 17:30, a od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30, wyjmowanie korespondencji ze skrzynki podawczej następuje codziennie w godzinach 10:30 i 14:40 i w poniedziałki o godz. 10:30 i 17:40.

5. W celu usprawnienia toku postępowań sądowych oraz umożliwienia przeprowadzenia kwarantanny korespondencji, o której mowa w punkcie 1., rekomenduje się pełnomocnikom oraz stronom i uczestnikom postępowań sądowych, kierowanie do sądu pism procesowych w taki sposób, aby wpływały do sądu co najmniej na 4 dni przed planowanym terminem rozprawy czy posiedzenia. W związku z powyższym zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów do umieszczania w treści wezwań czy zawiadomień kierowanych do ww. osób stosownej informacji. 

6. Poczta międzywydziałowa nie podlega kwarantannie i jest bezpośrednio przekazywana do odpowiednich komórek organizacyjnych.

§ 12

Odbieranie dowodów rzeczowych

1.Odbiór dowodów rzeczowych przez osobę zajmującą się dowodami rzeczowymi odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

2.Osoba zajmująca się dowodami rzeczowymi przekazuje pracownikom ochrony dane osoby (imię i nazwisko) umówionej na przekazanie dowodów rzeczowych.

3.Wszelkie czynności związane z przekazywaniem dowodów rzeczowych odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 1.

§ 13

Zasady postępowania z osobą przebywającą w budynku sądu, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem

 

1.W budynkach Sądu Rejonowego w Ostródzie wyznacza się pomieszczenie izolatorium w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, w obiekcie w Ostródzie pokój nr 002, w Morągu pokój nr 011.

2.W przypadku pojawienia się oznak chorobowych osobę (interesanta/pracownika) z podejrzeniami kieruje się do izolatorium, a następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. 89 646 08 70) i postępować zgodnie z jej wytycznymi.

3. Każdorazowo w sytuacji przebywania na terenie Sądu Rejonowego w Ostródzie osoby (interesanta/pracownika) objętej podejrzeniem zakażenia, z zaistniałego zdarzenia sporządza się notatkę urzędową co do bliskiego kontaktu z osobami, przedmiotami i miejscami, z którymi stykała się na terenie Sądu osoba objęta podejrzeniem zakażenia.

4. Dyrektor Sądu lub inna upoważniona przez niego osoba, są zobowiązani do zastosowania wszelkich zaleceń, decyzji inspektora sanitarnego, w tym także w zakresie zabezpieczenia osób, przedmiotów i pomieszczeń, w których przebywała osoba (interesant/pracownik), wobec której zastosowano obowiązkową kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny.

5. W przypadku, gdy osoba objęta podejrzeniem zakażenia jest wezwana lub zawiadomiona o posiedzeniu sądu, Dyrektor Sądu lub osoba upoważniona do zastępowania Dyrektora, informuje o tym fakcie kierownika sekretariatu właściwego wydziału, który niezwłocznie przekazuje informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę, w której została wezwana lub zawiadomiona.

 

§ 14

Przepisy końcowe

 

 1. Treść zarządzenia podlega zamieszczeniu na stronie Sądu Rejonowego w Ostródzie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.07.2020 r.
 3. Z chwilą  wejścia traci moc zarządzenie:
  1. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 04.03.2020 r. w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARs-CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wykonując obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników Sądu Rejonowego w Ostródzie,
  2. Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 12.03.2020 r. w związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARs-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wykonując obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników Sądu Rejonowego w Ostródzie,
  3. Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 12.03.2020 r. w sprawie ograniczenia urzędowania sądu w związku z koronawirusem,
  4. Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 13.03.2020 r. w sprawie ustalenia katalogu spraw pilnych podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń,
  5. Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 13.03.2020 r. w sprawie uzupełnienia katalogu spraw pilnych podlegających wyłączeniu z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń,
  6. Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 18.03.2020 r.
  7. Prezesa i Dyrektora Sądu z 19.03.2020 r. w sprawie procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2,
  8. Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 23.03.2020 r.
  9. Prezesa i Dyrektora Sądu z 24.03.2020 r.

 

 

                 Dyrektor  

                                                                                                                                                                Prezes

    Sądu Rejonowego w Ostródzie

          /-/ Beata Łazarewicz                                                                                                     Sądu Rejonowego w Ostródzie

                                                                                                                                                      wz.    /-/ A. Rząsa

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 10.07.2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2020-07-24
Publikacja w dniu:
2020-07-24
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia