Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.

Ostróda, 03.04.2020 r.
OA-27-5/20

Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 365) oraz art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019. 1239 t.j.) w zw. z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 577) i art. 14a ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych mmi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 374 i 567, 568)
zmieniam treść § 1Zarządzenia Nr 6/20 z dnia 13 marca 2020r, ustalając poniżej wskazany katalog spraw pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzenia dotyczącego odwołania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:
sprawami pilnymi są sprawy:
1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie i zmianę tymczasowego aresztowania;
2) w których jest stosowane zatrzymanie;
3) w których orzeczono środek zabezpieczający;
4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a- 185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U z 2020 r. poz. 30), gdy podejrzany jest zatrzymany;
5) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
6) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
7) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
8) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
9) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
10) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
11) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
12) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
13) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8-12;
14) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
15) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278);
16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.
§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z 03.04.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-04-04
Publikacja w dniu:
2020-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
publikacja zarządzenia