Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 24.03.2020 r.

Ostróda, 24.03.2020 r.
OA-27-5/20

Zarządzenie nr 11/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 24.03.2020 r.

W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią COYID-19 spowodowaną koronawirusem SARS-CoY-2, w przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia wirusem zarządzamy poniższą procedurę postępowania z osobą przebywającą w gmachu sądu, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem.
1.    Procedura ma zastosowanie wobec wchodzących na teren sądu lub przebywających na jego terenie osób:
1)    z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem (w szczególności o podwyższonej temperaturze - powyżej 38°C, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami);
2)    z których oświadczeń wynika, iż w ciągu ostatnich 14 dni:
a)    mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem;
b)    przebywali w strefach zagrożonych koronawirusem; -
c)    podają innego rodzaju okoliczności faktyczne wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem.
- zwanych dalej osobami objętymi podejrzeniem zakażenia.
2.    Wobec wyżej wymienionych osób służba ochrony zobowiązana jest podjąć następujące działania:
1)    zaopatrzyć interesanta/pracownika w rękawiczki i maskę ochronną zwykłą (jeśli są dostępne) i poprosić o pozostanie w strefie wejściowej;
2)    niezwłocznie, po wcześniejszym wylegitymowaniu i wezwaniu osoby objętej podejrzeniem zakażenia do wskazania miejsca stałego pobytu, powiadomić o tym fakcie dyrektora sądu lub innego upoważnionego przez niego pracownika sądu;
3)    po podjęciu decyzji przez kierownictwo sądu o odmowie wstępu do budynku niezwłocznie poinformować interesanta/pracownika o podjętej decyzji i poprosić o opuszczenie budynku z uwagi na stwarzanie stanu zagrożenia epidemicznego;
4)    w przypadku odmowy opuszczenia budynku sądu odizolować daną osobę w Sali nr I lub II (w zależności od dostępności) w budynku w Ostródzie, w gabinecie nr 001 (pokój kuratorów) w budynku w Morągu;
5)    po umieszczeniu osoby w wyznaczonym odosobnionym pomieszczeniu natychmiast skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. 89 646 08 70, która może postanowić o obowiązkowej kwarantannie lub nadzorze epidemiologicznym dla wymienionej osoby;
1)    po otrzymaniu wytycznych od stacji sanitarno-epidemiologicznej postępować zgodnie z jej wytycznymi, w tym m.in. zamówić transport do oddziału zakaźnego;
2)    sporządzić notatkę służbową co do bliskiego kontaktu z osobami, przedmiotami lub miejscami, z którymi stykała się na terenie sadu osoba objęta podejrzeniem zakażenia.
1.    Po dobrowolnym opuszczeniu budynku lub zabraniu interesanta/pracownika z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2 przez transport specjalistyczny służba czystości winna;
1)    wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik - następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt - po dezynfekcji może być ponownie używane,
2)    wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik,
3)    zdezynfekować drogę dojścia interesanta/pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, etc. - czyli elementy, których mógł dotykać interesant/pracownik).
2.    Po zaistnieniu zdarzenia upoważniony pracownik Oddziału Administracyjnego winien:
a)    ustalić, czy personel zajmujący się interesantem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał bliski kontakt z interesantem. Przez bliski kontakt z interesantem rozumie się: pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z interesantem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 min, bez odzieży ochronnej, prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z interesantem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w odległości do lm bez odzieży ochronnej.
a)    zawnioskować do dyrektora aby personel mający bliski kontakt z interesantem/pracownikiem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej został odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu interesanta/pracownika,
b)    zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (zwanej dalej PS SE) o wynik testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego interesanta/pracownika (PSSE ma obowiązek udzielić tej informacji),
c)    postępować zgodnie z wytycznymi PSSE,
d)    zawiadomieniu podjętych czynnościach prezesa sądu.
3.    W przypadku, gdy osoba objęta podejrzeniem jest wezwana lub zawiadomiona o posiedzeniu sądu, dyrektor sądu lub inna upoważniona przez niego osoba, są zobowiązani poinformować o tym fakcie kierownika sekretariatu właściwego wydziału, który niezwłocznie przekazuje informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę, w której został wezwana lub zawiadomiona,
4.    Dyrektor sądu lub inna upoważniona przez niego osoba, są zobowiązani do zastosowania wszelkich zaleceń, decyzji sanitarnego inspektora sanitarnego, w tym także w zakresie zabezpieczenia osób, przedmiotów i pomieszczeń, w których przebywała osoba, wobec której zastosowano obowiązkową kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny.
5.    Z przebiegu powyższych zdarzeń powinny być sporządzone notatki urzędowe, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach należy zabezpieczyć monitoring pomieszczeń.
6.    W przypadku zastosowania przez inspektora sanitarnego działań sanitarnych przewidzianych prawem,
dyrektor sądu lub inna upoważniona przez niego osoba są zobowiązani powiadomić prezesa sądu, a ten prezesa sadu apelacyjnego z zachowaniem drogi służbowej.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie z 24.03.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
publikacja zarządzenia