VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu

14-300 Morąg ul. Warmińska 17a
e-mail: zam.w.ksiag_wieczystych@ostroda.sr.gov.pl

 

 

Przewodniczący Wydziału - Anna Wojtkiewicz - starszy referendarz sądowy

Kierownik sekretariatu - Magdalena Szewczyk
pok. nr 003, tel. 89 757 80 30 wew. 113; fax 89 757 80 30 wew. 110

 

 

Kadra orzecznicza

Referendarze :
Anna Wojtkiewicz

Właściwość miejscowa i rzeczowa:

Właściwość miejscowa:

obejmuje obszar: Gminy Małdyty, Gminy Miłakowo, Gminy Morąg

Właściwość rzeczowa:

W Wydziale rozpoznawane są wnioski:
 • założenie księgi wieczystej
 • o wpis w księdze wieczystej
Wydział zajmuje się:
 • rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,
 • rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych,
 • wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń z ksiąg wieczystych,
 • wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych i ze zbiorów dokumentów,
 • wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów,
 • wydawaniem wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Ostródzie VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Morągu,
 • wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych, zbiorów dokumentów oraz kserokopii aktów notarialnych przekazanych przez notariuszy.
Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może złożyć:
 • właściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty,
 • osoba na rzecz, której wpis ma nastąpić,
 • wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane w księdze wieczystej,
 • uprawniony organ w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy prawa.

W wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.

Wnioski składane do wydziału ksiąg wieczystych sporządza się na urzędowym formularzu.

Wzory formularzy są dostępne w Wydziale Ksiąg Wieczystych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/ dostępne jest przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet.

 

Centralna Ekspozytura Ksiag Wieczystych i Kasa

Pok. nr 002, telefon: 89 757 80 30 wew. 112

 

Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS wraz z dowodem uiszczenia opłaty w Sekretariacie V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Formularz dostępny jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/e/ksiegi-wieczyste/

Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy/ wyciągi/zaświadczenia ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod tut. wydziału EL2O.

Rejestr zmian dla: VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Prezes Sądu Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d