Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Ostróda, 22.06.2020 r.
OA-1100-1/20

O g ł o s z e n i e
o naborze na praktykę absolwencką

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostródzie  ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009.127.1052 ze zm.).
Praktyka będzie się odbywać na podstawie umowy zawartej od dnia rozpoczęcia praktyk przez okres trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).
Liczba miejsc -2
w charakterze protokolanta,
Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował w szczególności:
Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS z 2003, nr 5, poz. 22 z późn. zm) w szczególności:
 • sporządzanie protokołów z rozpraw i posiedzeń
 • wykonywanie zarządzeń sędziego,
 • sporządzanie wezwań i zawiadomień na terminy rozpraw i posiedzeń,
 • dołączanie korespondencji do akt sądowych, dowodów wpłaty, zwrotnych potwierdzeń odbioru do akt sądowych,
 • ewidencja wniosków i dokumentów w systemach informatycznych,
 • zakładanie okładek nowo zarejestrowanych spraw,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika.
Wymagania formalne dla kandydatów:
 1. ukończone co najmniej liceum,
 2. w dniu rozpoczęcia praktyki kandydat nie ma ukończonego 30 roku życia,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 7. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 8. umiejętność obsługi komputera.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie w zamkniętej kopercie, z podaniem sygnatury konkursu;
 2. Curriculum vitae,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 8. własnoręcznie podpisana zgoda na udostępnianie wizerunku.
Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie.
Nabór będzie składał się z dwóch etapów:
 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata (zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadzany jest pod nadzorem członków komisji konkursowej oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach oznaczonych sygnaturą konkursu: OA-1100-1/20 z napisem na kopercie „nabór na praktykę absolwencką” bezpośrednio w siedzibie sądu - Oddział Administracyjny  pokój nr 112, I piętro lub drogą pocztową  na adres: Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda w nieprzekraczalnym  terminie do 26.06.2020 r. do godz. 14.00.
Dokumenty składane osobiście przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach, a pracownicy przyjmujący dokumenty kandydatów nie sprawdzają w chwili składania ich kompletności.
Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja, o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu zostanie podana na stronie internetowej w zakładce oferty pracy w dniu 29.06.2020 r.

II etap konkursu odbędzie się 30.06.2020 r. o godz. 9.00 sala rozpraw nr III (I piętro) w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 - 642 -55 -33
Wzory do pobrania:
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie wizerunku.

D  Y   R   E   K   T  O  R
Sądu Rejonowego w Ostródzie
 /-/ Beata Łazarewicz

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Beata Łazarewicz
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-06-22
Publikacja w dniu:
2020-06-22
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia