Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Ostróda,  28.11.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostródzie

 

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury  (tj.Dz.U.2018, poz.577) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (tj. Dz. U. 2014, poz. 400) ogłasza nabór  - w drodze konkursu - na jedno stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym Sądu Rejonowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w celu zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony (na zastępstwo) urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oznaczenie konkursu: OA-1100-5/19

     I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach (e-protokół), wykonywanie zarządzeń,
 2. sporządzanie wezwań i zawiadomień, wysyłanie korespondencji,
 3. wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno-biurowych,
 4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych,
 5. redagowanie pism,
 6. inne czynności zlecone przez kierownika sekretariatu

II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

II A. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny lub wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. brak prowadzonego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 6. nieposzlakowana opinia
 7. znajomość techniki pracy biurowej, obsługi komputera, w tym umiejętność biegłego pisania.

II B. Wymagania pożądane:

 1. systematyczność oraz umiejętność samodzielnej pracy,
 2. umiejętność poprawnego formułowania zdań i redagowania pism urzędowych,
 3. rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, zdolności analityczne,
 4. umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy i odporność na stres.

III.     Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

III A. Dokumenty wymagane:

 1. podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie (na adres: Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda) w zamkniętej kopercie, z podaniem sygnatury konkursu,
 2. CV
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzającego zdany egzamin maturalny oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów,
 5. oświadczenia kandydata dotyczące:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  3. nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika,
  5. o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostródzie,
  6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 6. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności, osiągnięcia , kwalifikacje.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Wzory oświadczeń dostępne są w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostródzie pokój 112, I piętro i na stronie internetowej: www.ostroda.sr.gov.pl

III C. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz.15.15,
 2. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu- OA-1100-5/19 i dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko stażysty”

bezpośrednio

w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostródzie w Oddziale Administracyjnym, ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, I piętro, pokój 112 w godzinach urzędowania sądu tj. w godzinach 7.15-15.15 od poniedziałku do piątku. Dokumenty składane osobiście przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach, a pracownicy przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie sprawdzają ich pod względem kompletności – w chwili składania,

bądź

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych liczy się data stempla pocztowego.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, poz. 400).

        Etapy konkursu:

      Etap pierwszy: wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych    przystąpienia do konkursu.

      Etap drugi: sprawdzenie umiejętności pisania tekstu ze słuchu w pliku tekstowym Microsoft Word.

      Etap trzeci: rozmowy kwalifikacyjnej,

  IV.            Planowany termin obsadzenia stanowiska: 02 stycznia 2020 r.
  V.            Planowane wynagrodzenie zasadnicze: 3.120 zł brutto.
  VI.            Informacje dodatkowe:

Drugi i trzeci etap konkursu odbędzie się dnia 18 grudnia 2019 r. w  budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, I piętro, pokój 112, godz. 9.00.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej www.ostroda.sr.gov.pl w zakładce: oferty pracy i na tablicy ogłoszeń w gmachu sądu.

Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy Komisji Egzaminacyjnej okazać oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z świadectwem dojrzałości, celem uwierzytelnienia złożonej wcześniej kopii.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczy osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą być odebrane w Oddziale Administracyjnym pok. 112, I piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (89) 642 55 33 lub (89) 642 55 32 (Oddział Administracyjny).

VII. Sąd Rejonowy w Ostródzie oferuje:

 1. możliwość stałego zatrudnienia w przypadku zwolnienia lub otrzymania nowego etatu,
 2. niezbędne narzędzia pracy,
 3. możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach, poszerzenia własnych kompetencji,
 4. ciekawą pracę w miłej, koleżeńskiej atmosferze, w dobrych warunkach lokalowych,
 5. rozwijanie umiejętności w obsłudze różnego rodzaju narzędzi informatycznych,
 6. możliwość korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 7. dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (tj. DZ.U. z 2018, poz. 577), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. 2017, poz. 485 z późn.zm), a także ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. 2016, poz.2217  tj. z późn.zm).

Wzory do pobrania:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, również dalsza rekrutacja ( w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu ich wykorzystania do utworzenia listy rezerwowej na potrzeby dalszej rekrutacji),
 4. wzory oświadczeń pkt III A

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostródzie pod adresem: www.ostroda.sr.gov.pl w zakładce Strona główna.

 

 

D  Y   R   E   K   T  O  R

Sądu Rejonowego w Ostródzie

                                                                                /-/  Beata Łazarewicz

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Beata Łazarewicz
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych