Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

                                                                                                                    Ostróda, 08.05.2019 r.                                                                                                                                                         

OA-1100-2/19

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 155 a § 1 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013, poz.1228)             

Prezes

Sądu Rejonowego w Ostródzie

   ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

1.         Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda;

2.         Oznaczenie konkursu: OA-1100-2/19

3.         Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 stanowisko – pełny wymiar czasu pracy

4.         Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

II etap – 11 czerwca 2019 r., godz. 9.00;  III etap – 18.06.2019 r. , godz.9.00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 12, sala konferencyjna pokój nr 338 (III piętro) – oba etapy.

Wymagania:

zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

1.         jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.         jest nieskazitelnego charakteru,

3.         ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane  w Polsce,

4.         ukończyła 24 lata.

 

Ogólny zakres obowiązków:

określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 08.11.2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U.2012, poz.1270).

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1.         wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2.         własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.         oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4.         oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a§ 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

5.         oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6.         własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

7.         aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

8.         własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności;

9.         własnoręcznie podpisaną zgodę na udostępnienie wizerunku.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Konkurs zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14.10.2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego  składa się z trzech etapów:

1.         etapu pierwszego -  wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu komisja konkursowa ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu i ogłosi ją nie później niż na 7 dni przed terminem konkursu na stronie internetowej sądu – www.ostroda.sr.gov.pl , w zakładce oferty pracy,

2.         etapu drugiego -  testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata.

Drugi etap odbędzie się 11.06.2019 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, sala konferencyjna – pokój 338 (III piętro).

Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisja konkursowa ustali listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu i ogłosi ją na stronie internetowej sądu – www.ostroda.sr.gov.pl, w zakładce oferty pracy,

3.         etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, który odbędzie się 18.06.2019 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, sala konferencyjna – pokój 338 (III piętro).

Po przeprowadzeniu trzeciego etapu komisja konkursowa wyłoni kandydata na stanowisko asystenta sędziego.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej sądu – www.ostroda.sr.gov.pl, w zakładce oferty pracy.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia konkursu w kilku grupach w różnych godzinach.

Kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu w terminie do 23.05.2019 r.

   bezpośrednio:

- w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12, Oddziale Administracyjnym pok. 112, w godzinach urzędowania sądu tj. 7.15 - 15.15. od poniedziałku do piątku. Dokumenty składane osobiście przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach, a pracownicy przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie sprawdzają w chwili składania aplikacji ich kompletności,

         bądź

-za pośrednictwem operatora pocztowego. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia odrzucone i niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części będzie można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Ostródzie – pokój nr 112 ( I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15, w terminie do 31.08.2019 r. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym pod numerem (89) 642 55 33.

 

Wzory do pobrania:

  1. oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności danych osobowych,
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, również dalszą rekrutację (w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu ich wykorzystania do utworzenia listy rezerwowej na potrzeby dalszej rekrutacji),
  3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Ostródzie pod adresem: www.ostroda.sr.gov.pl w zakładce Strona główna.

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Ostródzie

/-/ Marzena Madrak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia