Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności danych osobowych

przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem Wymiaru Sprawiedliwości

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie, Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz Ministra Sprawiedliwości – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. , poz. 52 tj. ze zm.).

2. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie jest Paweł Jastrzębski. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie 89 642 55 69 lub poprzez e-mail: iod@ostroda.sr.gov.pl.

3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów)

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018 poz. 917 ze zm.).
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (j.t. Dz. U. z 9r. poz. 52 ze zm.),
 • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018 poz. 577 t.j.)
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009, Nr 127, poz.1052)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 769)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (j.t. Dz.U.2017r., poz. 485 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1025 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)
 • Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.                              
 • Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- do zakończenia procesu rekrutacji (przepisy wew.)

- 50 lat (ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.)

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.) Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) 

 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2019 poz. 52 ze zm.)
 • art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz. U. 2016r., poz.2259 ze zm.),
 • § 97 ust. 6-8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 ze zm.).

- nie dłużej niż 3 miesiące nagrania rozmów telefonicznych,

- nie dłużej niż 30 dni monitoring wizyjny

wykonywanie zadań Prezesa Sądu w ramach działalności administracyjnej

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.),
 • ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 771 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.)

do 25 lat w zależności od kategorii spraw

 

- ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 217 ze zm.)

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS 1985.88.5)

 

4. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa,:

 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa maja Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit 3 lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

Polityka prywatności danych osobowych

przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie

w zakresie związanym ze sprawowaniem Wymiaru Sprawiedliwości

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz Minister Sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w ramach realizowanych zadań.

2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda

3. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie jest Paweł Jastrzębski. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie 89 642 55 69 lub poprzez e-mail: iod@ostroda.sr.gov.pl.

4. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO

Okres przechowywania danych

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399)
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432),
 • ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i 2354)
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435),
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.)

-przez okresy wymagane przez przepisy prawa

ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 217 ze zm.)

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS 1985.88.5)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. 2014r. poz. 991 tj.)

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Sądu Okręgowego w Elblągu, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie narusza obowiązujące przepisy.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-17
Publikacja w dniu:
2019-04-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-04-17
Publikacja w dniu:
2019-04-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych