OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski w sprawie egzekucyjnej z wniosku:
Biuro Ochrony SKORPION Sp. z o.o.
14-100 Ostróda, ul. 3-go Maja 8
którego reprezentuje radca prawny: Radca Prawny Maja Rybińska
14-100 Ostróda ul. Świetlińska 46
przeciwko:
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 76
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019r., o godz. 12:00 w:
kancelarii komornika, ul.Jana III Sobieskiego 3A/9, 14-100 Ostróda, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
ul. Grunwaldzka 76,14-100 Ostróda,
dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00014366/7.
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).
Do wiadomości:
1. Sąd Rejonowy w Ostródzie tablica ogłoszeń, 14-100 Ostróda
2. Urząd Miasta Ostróda tablica ogłoszeń, Ostróda, 14-100 Ostróda
3. a/

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia