OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/3 W NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00025898/2

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 756/18
Morąg, dnia 11-07-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul.Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
#WW *0020000786820*/1600/ *0020000786820*

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/3 W NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00025898/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 8/2 z obrębu ewidencyjnego 0011 Roje, Jednostka ewidencyjna 281506_5 Miłakowo - Obszar Wiejski, gmina Miłakowo, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, o powierzchni 2 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Morągu prowadzi księgę wieczystą o nr KW EL2O/00025898/2. należącej do dłużnika: Robert Mieczysław Rak
Suma oszacowania udziału 1/3 wynosi 43 770,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 827,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 377,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 z dopiskiem wadium KM 756/18 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski
Adresat oryginału: Sąd Rejonowy w Ostródzie TABLICA OGŁOSZEŃ
Do wiadomości: 1. a/

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/3 W NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00025898/2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia