OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00033331/9

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 33/18


Ostróda, dnia 13-06-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda


<< ODPIS >>
*0020005233823*


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00033331/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu
17-07-2019r., o godz.10:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie
mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Dynamic Events Sp.z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze, położonej: Nowy Dwór,
gm. Morąg, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której
Sąd Rejonowy w Ostródzie VI
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
EL2O/00033331/9
-budynek magazynowy o pow.użyt. 182 m2, parterowy, wolnostojący, wybudowany w 1935r.,
posadowiony na dz.nr 147/5, o pow. 966 m2. Na parterze budynku cztery pomieszczenia
magazynowe. Pod częścią budynku piwnica o pow. ok. 25 m2. Obecnie obiekt funkcjonuje pod
nazwą Strzelnica "Obuchowo". Budynek w średnim stanie teczniczno-użytkowym. Instalacje:
elektryczna, odgromowa. Dojazd do nieruchomości gruntową drogą wewnętrzną ( dz.nr 147/4-
-prawo przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela dz.nr 147/5).Nieruchomość
ogrodzona.
Suma oszacowania wynosi 74 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
56 025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest
7 470,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 16 lipca 2019r. albo
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także
do dnia 16 lipca 2019r. na konto
komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz
przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie
Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia
się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed

rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury
potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze
sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00033331/9

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia