OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00032631/5

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 70/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00032631/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
11-09-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr
VIII,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej na którą składają się
działki ewidencyjne nr 190/8 o pow. 2441 m2, 190/9 o pow. 546 m2 i 190/20 o pow. 168 m2 (łączna
pow. 3155 m2), położone w obrębie 0027 Wilnowo, Jednostka ewidencyjna 281508_5 Morąg -
Obszar Wiejski, gmina Morąg, powiat ostródzki, stanowiące nieruchomość gruntową niezabudowaną,
Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę
wieczystą o numerze
KW EL2O/00032631/5 należącej do dłużnika: Rozalia Jurecka.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morag w obrębie
geodezyjnym Wilamowo zatwierdzonym uchwała Nr XXVII/443/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia
29.12.2008 r.:
działka nr 190/20 i 190/9 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 27 KJ – z podstawowym
przeznaczeniem pod ciągi pieszo-jezdne oraz w części (190/20) na terenie oznaczonym symbolem 23
KDW – teren z podstawowym przeznaczeniem pod ulice dojazdowe wewnętrzne.
działka 190/8 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 16 MN - tereny z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Suma oszacowania wynosi
159 670,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi
119 752,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację,
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
15 967,00zł. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika:Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
36 88430003 0030 0108 3000 0010
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00032631/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia