OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00022072/5

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Kmp 71/00
FAAL 24633/15 MOPS: MOPS-8183-ZADP.3/A/95/6 NFAL:
MOPS-8185-P.a3/A/91/11
Morąg, dnia 09-10-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul.Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

#WW *0030000815723*/1600/ *0030000815723*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00022072/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Dariusz Kłosowski położonego: 14-300 Morąg, ul. Kujawska 11/24, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszka Lokatorsko Własnościowa Narie w Morągu (Adres spółdzielni: 14-300 Morąg ul. Warmińska 22) dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00022072/5. Lokal mieszkalny o powierzchnii 35,70 m kw usytuowany na IV piętrze budynku wielorodzinnego.
Suma oszacowania wynosi 96 520,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 390,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 652,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 z dopiskiem "wadium KMP 71/00"
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski
Adresat oryginału: Sąd Rejonowy w Ostródzie TABLICA OGŁOSZEŃ
Do wiadomości: 1. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00022072/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-10-09
Publikacja w dniu:
2019-10-09
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia