OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00016121/9

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 69/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00016121/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art.
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-07-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr I, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Rozalia Jurecka stanowiącej działki gruntu •
190/5 o powierzchni 3134 m kw, • 190/10 o powierzchni 74 m kw, • 190/11 o powierzchni 3029 m
kw, • 190/12 o powierzchni 117 m kw, • 190/13 o powierzchni 4175 m kw, • 190/14 o powierzchni
191 m kw, • 190/18 o powierzchni 11 m kw, • 190/219 o powierzchni 4384 m kw o łącznej
powierzchni 15178 m kw położonej: 14-300 Morąg, Wilnowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
EL2O/00016121/9.

Suma oszacowania wynosi 546 110,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi
409 582,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
54 611,00zł. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika:Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
36 88430003 0030 0108 3000 0010 z dopiskiem
wadium
km 69/18.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00016121/9

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia