OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00012610/6

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9,
14-100 Ostróda
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 4278/17
Km 1847/17
Km 1600/17
Km 4413/17
Km 4841/17
Km 10006/17
Km 3478/16
Km 1054/18
Km 2653/18
Km 3588/18
Km 3677/18
Km 3658/18
Km 3591/18
Km 4595/18
Km 7624/18
GKm 75/19
Ostróda, dnia 30-05-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
<< ODPIS >> *0020005222701*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00012610/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-07-2019r., o godz.13:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się ponownie pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Tomasz Narojczyk, Julia Narojczyk położonej: Książnik, gm.Miłakowo, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00012610/6 -niezabudowana nieruchomość rolna, dz. nr 74/1 o pow. 2,0400 ha ( przewaga gruntów ornych RIIIb), położona w zachodniej części wsi Książnik , gm. Miłakowo, ok.1,6 km od centrum wsi i ok.1,9 km od Jeziora Wkuśnik, 1,5 km od Jeziora Ponary i 2,5 km od Jeziora Mildzie oraz 1,6 km od historycznego wzniesienia Diabla Góra. Działka nr 74/1 o regularnych kształtach i korzystnym ukształtowaniu terenu. Dojazd do działki nieutwardzoną drogą gruntową. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 45 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 550,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 01 lipca 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 01 lipca 2019r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r (Dz.U.2016.2052 tekst jedn.) oraz ustawie o wstrzymaniu sprzedażynieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. 2016, poz.585).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu  oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00012610/6

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-05-30
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia