OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00008086/2 oraz KWEL2O/00031865/7

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 1904/17
Ostróda, dnia 10-10-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005376593*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00008086/2 oraz KWEL2O/00031865/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-11-2019r., o godz. 09:00 oraz o godz.09:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużników: Katarzyna Kordala, Krzysztof Kordala, położonych: Kalnik, gm.Morąg,dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgi wieczyste o numerach KWEL2O/00008086/2 ( godz.09:00 ) oraz KWEL2O/00031865/7 ( godz.09:30 ) -nieruchomość rolna niezabudowana ( KWEL2O/00008086/2 ) o pow.całkowitej 2,5300 ha, położona w miejscowości Kalnik, gm.Morąg, obejmująca działki nr:

- 54/1 o pow. 0,69 ha ( klasa gruntu: grunty orne RIIIa),
- 416 o pow. 1,03 ha ( klasa gruntu: łąka ŁIV,pastwisko PsIV)
- 431 o pow. 0,81 ha ( klasa gruntu: łąka ŁIV, pastwisko PsV, grunty zadrzewione i zakrzewione Lz, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytku rolnym Lzr-ŁIV)
Dz. nr 54/1, 416 oraz 431 o korzystnym ukształtowaniu terenu oraz z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w przypadku dz. nr 54/1 oraz 416. Dz. nr 431 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ponad dz.nr 54/1 oraz 416 przebiegają napowietrzne linie energetyczne SN oraz w przypadku dz. nr 54/1 dodatkowo przebiega podziemna linia telekomunikacyjna.
-nieruchomość niezbudowana ( KWEL2O/00031865/7 ), dz.nr 65, o pow. 0,34 ha, położona w miejscowości Kalnik, gm.Morąg. Działka o szerokości ok. 6m stanowi drogę dojazdową do dz.nr 64.

Działkę w dwóch miejscach przecinają napowietrzne linie energetyczne NN i SN.

Suma oszacowania dz.nr 54/1 wynosi 36 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 150,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 620,00zł.

Suma oszacowania dz.nr 416 wynosi 34 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 725,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 430,00zł.

Suma oszacowania dz.nr 431 wynosi 16 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 660,00zł.

Suma oszacowania dz.nr 65 wynosi 8 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 860,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 12 listopada 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 12 listopada 2019r.: na konto komornika:

PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737

Zgodnie z przepsem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00008086/2 oraz KWEL2O/00031865/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia