OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00007173/2

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 3526/18
Km 2706/18
Km 9390/17
Km 4409/17
Km 4685/17
Km 4993/17
Ostróda, dnia 05-06-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005696389*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00007173/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-07-2020r., o godz.13:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja 20/32, 3/32 , 3/32, 3/32 niewydzielonych części nieruchomości należących do dłużników: Celina Strzylak, Łukasz Strzylak, Dariusz Strzylak, Jacek Mikołaj Strzylak, położonych: Kruszewnia, gm.Morąg, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00007173/2 -nieruchomość gruntowa, o pow. 13,4200 ha obejmująca dz. nr:

-55/1 o pow. 2,0300 ha ( grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe,nieużytki,)
-55/2 o pow. 0,9200 ha ( grunty orne)
-55/3 o pow. 0,0600 ha ( pastwiska trwałe)
-51/1 o pow. 4,9300 ha ( grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe)
-52/6 o pow. 1,0300 ha ( łąki trwałe, pastwiska trwałe, nieużytki)
-62/2 o pow. 4,4500 ha ( grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe,nieużytki ).
Dz.nr 55/1, 55/2 oraz 55/3 tworzą całość gospodarczą i są sprzedawane łącznie. Dojazd do działki nr 55/3 bezpośrednio z drogi asfaltowej. Dz. nr 55/1 i 55/2 nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do dz. nr 51/1, 52/6,62/2 nieutwardzoną drogą gruntową.
Suma oszacowania (dz.nr 55/1,55/2,55/3-udz.20/32 - 52200zł, udziały 3/32,3/32,3/32 po 7 800zł) wynosi łącznie 75 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi za udział 20/32 -39150zł, za udziały 3/32 po 5 850zł -łącznie 56 700,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 20/32 -5220zł, za udziały 3/32 po 780zł, tj. łącznie 7 560,00zł.
Suma oszacowania (dz.nr 51/1-udz.20/32 - 83400zł, udziały 3/32,3/32,3/32 - po 12500zł) wynosi łącznie 120 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi za udział 20/32 - 62 550zł, za udziały 3/32 po 9 375zł - łącznie 90 675,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 20/32 - 8 340zł, za udziały 3/32 po 1 250zł - łącznie 12 090,00zł.
Suma oszacowania (dz.nr 52/6-udz.20/32-17 400zł, za udziały 3/32,3/32,3/32 - po 2 600zł) wynosi łącznie 25 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi za udział 20/32 -13 050zł, za udziały 3/32 po 1950 zł - łącznie 18 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 20/32 - 1 740zł, za udziały 3/32 po 260zł - łącznie 2 520,00zł.
Suma oszacowania (dz.nr 62/2-udz.20/32 -75300zł, za udziały 3/32,3/32,3/32 - po 11300zł ) wynosi łącznie 109 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi za udział 20/32- 56475zł, za udziały 3/32 po 8 475zł - łącznie 81 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest za udział 20/32- 7530zł, za udziału 3/32 po 1 130zł - łącznie 10 920,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 27 lipca 2020r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 27 lipca 2020r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00007173/2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-06-05
Publikacja w dniu:
2020-06-22
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia