OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00004403/3

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 732/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00004403/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-06-2019r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomośc zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi stanowiącej działkę gruntu nr 104 z obrębu ewidencyjnego 0015 Wilamowo, Jednostka Ewidencyjna 281505_2 Małdyty o powierzchni 0,18 ha położona 14-330 Małdyty, Wilamowo 26, gmina Małdyty, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, należącej do dłużnika: Halina Pankowska dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00004403/3
Suma oszacowania wynosi 524 890,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 393 667,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 489,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 z dopiskiem Wadium KM 732/17
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od god .10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania  nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00004403/3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-15
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia