OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00049741/4 oraz KWEL1O/00028253/3

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
GKm 12/19
Km 784/19
Ostróda, dnia 30-08-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
*0070005327571*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00049741/4 oraz KWEL1O/00028253/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-10-2019r., o godz.09:00 oraz o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Łukasz Lendzioszek, położonych: Brzydowo, gm.Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW EL1O/00049741/4 ( o godz.09:00 ) oraz KWEL1O/00028253/3 ( o godz.09:30 )
  • niezabudowana nieruchomość rolna, dz. nr 215, o pow. 9,44 ha ( wg rejestru gruntów: grunty orne RIIIb, RIVa i RIVb oraz częściowo nieużytek ). Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna NN oraz SN. Działka użytkowana jako użytek zielony.
  • niezabudowana nieruchomość rolna, dz. nr 239/6, o pow. 1,89 ha ( wg rejestru gruntów: grunty orne RIVa, RIVb i RV, łąka ŁIV oraz częściowo nieużytek ). Działka użytkowana jako użytek zielony.
  • niezabudowana nieruchomość rolna, dz. nr 263/6, o pow. 6,08 ha ( wg rejestru gruntów: grunty orne RIVa, RIVb i RV, łąka ŁIV, pastwisko PsIV oraz częściowo nieużytek ). Działka użytkowana jako użytek zielony.
  • niezabudowana nieruchomość rolna, dz. nr 351, o pow. 4,78 ha ( wg rejestru gruntów: grunty orne RIVa, RIVb ). Działka użytkowana jako użytek zielony.
  • niezabudowana nieruchomość rolna, dz. nr 14, o pow. 3,24 ha ( wg rejestru gruntów: grunty orne RIII, RIVa, RIVb i RV, pastwisko PsIII i PsIV oraz częściowo nieużytek ). Działka użytkowana jako grunt orny. Wszystkie działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 424 600,00zł ( KW EL1O/00049741/4- dz. nr 215 ), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 460,00zł.
Suma oszacowania wynosi 58 300,00zł ( KW EL1O/00049741/4- dz. nr 239/6 ), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 725,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 830,00zł.
Suma oszacowania wynosi 176 900,00zł ( KW EL1O/00049741/4- dz. nr 263/6 ), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 675,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 690,00zł.
Suma oszacowania wynosi 193 100,00zł ( KW EL1O/00049741/4- dz. nr 351 ), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 825,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 310,00zł.
Suma oszacowania wynosi 113 900,00zł ( KW EL1O/00028253/3- dz. nr 14 ), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 425,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 390,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 02 października 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 02 października 2019r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00049741/4 oraz KWEL1O/00028253/3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-08-30
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia