OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00041241/3

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9,
14-100 Ostróda
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 1810/18
Ostróda, dnia 01-04-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
<< ODPIS >>
#Agnieszk *0020005163882*/0022/

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00041241/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2019r., o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Marcin Kołton,położonej: Zwierzewo, gm. Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00041241/3.
- działka o pow. 2 627 m2 (nr.dz. 101/10) położona w Zwierzewie, gm. Ostróda. Zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o pow. użyt. 39,34 m2 oraz parterowa szopa drewniana. Na parterze budynku: wiatrołap, komunikacja z kuchnią, pokój, łazienka. Na poddaszu: pokój. Do budynku dobudowany taras-wiata o pow. zabudowy 14,20 m2. Instalacje: wodociągowa, elektryczna, szambo bezodpływowe, ogrzewanie (grzejniki elektryczne oraz ogrzewaie z kominka ), brak instalacji c.o. Stan techniczny budynku dobry. Dojazd do nieruchomości asfaltową drogą gminną.
Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana. Budynek niezamieszkały od ok. 6 lat.
Suma oszacowania wynosi 140 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 040,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 09 maja 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 09 maja 2019r.:
PKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przezzłożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich  przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00041241/3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia