OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00037489/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Kamil Grabowski Zastępca Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr II w Morągu
14-300 Morąg Pomorska 21/26
Formy kontaktu: e-mail: ostroda.grabowski@komornik.pl
telefax: 691-799-336, 691-799-310,
Km 147/17
Morąg, dnia 22-07-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
#AA *0020000246137*/1600/ *0020000246137*

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00037489/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Kamil Grabowski Zastępca Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.09.2019 r. o godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul Jana Pawła II 22, o powierzchni użytkowej 92,00 m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju wraz z udziałem 15/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodną (zimna woda z sieci miejskiej), kanalizacyjną, gazową.
Ogrzewanie lokalu: piece kaflowe, Ogrzewanie ciepłej wody: piec gazowy jednofunkcyjny. Do lokalu jako pomieszczenia przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 11,00 m2. Nieruchomość należy do dłużników:Marianna Wesołowska i Aleksander Wesołowski Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW EL1O/00037489/2 Suma oszacowania wynosi 157 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 770,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas: 46 2030 0045 1110 0000 0270 9360
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika (adres j.w.) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Kamil Grabowski
Zastępca Wojciech Wawrzynkowski

 

Adresat oryginału: Sąd Rejonowy w Ostródzie TABLICA OGŁOSZEŃ
Do wiadomości: 1. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00037489/2