OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00030228/6 w TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 3068/18
Ostróda, dnia 14-04-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
<< ODPIS >> *0020005624028*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00030228/6 w TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30.06.2020r., o godz.15:00 w kancelarii komornika przy ul.Jana III Sobieskiego 3A/9, 14-100 Ostróda odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja nieruchomości, należącej do dłużnika: Global Immobilien S. A. z siedzibą w Dobrym Mieście, położonej: Szosa Elbląska, Ostróda, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00030228/6 -nieruchomość gruntowa niezabudowana ( działka inwestycyjna nr 129/22 ), o pow. 28089 m2, położona w Ostródzie, przy ul. Szosa Elbląska, w niewielkiej odległości od centrum miasta. Działka o nieregularnym i nieokreślonym kształcie, o płaskiej powierzchni, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne ( pod zabudowę usługową i mieszkaniowo-usługową ). Działka niezagospodarowana, porośnięta krzakami oraz roślinnością bagienną. Nieruchomość posiada wydane warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Działka stanowi grunty oznaczone jako łąki trwałe ( IV i V ) należące do kompleksu torfy niskie i wymaga uzyskania wyłączenia z produkcji rolniczej przez wydaniem pozwolenia na budowę. Dojazd do działki bezpośrednio od ulicy Szosa Elbląska.
Suma oszacowania wynosi 1 317 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi 988 350,00zł (netto).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 131 780,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 29 czerwca 2020r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 29 czerwca 2020r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00030228/6 w TRYBIE UPROSZCZONYM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-04-14
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia