OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00028570/1

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 4749/16

Ostróda, dnia 12-06-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005232522*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00028570/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu
17-07-2019r., o godz.09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie
mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Krystian Wasilewski, położonej: Ostrowite 30/1, gm. Dąbrówno, powiat ostródzki,
woj.warmińsko-mazurskie, dla której
Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00028570/1
-lokal mieszkalny nr 1, o pow. użyt. 56,20 m2, położony na parterze oraz poddaszu w czterolokalowym
budynku mieszkalnym nr 30 w zabudowie szeregowej, wybudowanym w okresie przedwojennym, częściowo
podpiwniczonym, na kolonii wsi Ostrowite, gm. Dąbrówno. Na parterze: korytarz wejściowy, kuchnia, wc,
pokój. Na poddaszu: korytarz wejściowy, pokój. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 16,20 m2. Instalacje:
elektryczna, wodna ( sieć gminna ), kanalizacyjnej oraz szamba-brak, ogrzewanie lokalu własne ( piecowe ).
Z własnością lokalu związany jest udział 2456/10000 w prawie własności dz.nr 160/11, o pow. 1767 m2, na
której położony jest budynek mieszkalny oraz taki sam udział we współwłasności w częściach budynku,
które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Dojazd do nieruchomości
nieutwardzoną szutrową drogą gruntową.
Suma oszacowania wynosi 67 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
50 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest
6 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 16 lipca 2019r. albo
książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także
do dnia 16 lipca 2019r. na konto
komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz
przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie
Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia
się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury
potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze
sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00028570/1

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia