OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00025765/4

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 247/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00025765/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski, Kancelaria
Komornicza nr V w Morągu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
30-07-2019r. o godz.14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy
ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika: Józef Nacewicz
położonego: 14-100 Ostróda, ul. 100-Lecia 13/11, Ostróda, dla którego Sąd Rejonowy W Ostródzie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW EL1O/00025765/4 o pow.
użytkowej 42,62 m2 usytuowanego na II pietrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z
przynależną piwnicą o powierzchni 3,78 m kw.
Suma oszacowania wynosi
135 730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i
wynosi
101 797,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym
licytację, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
13 573,00zł. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa
bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto
komornika:
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
36 88430003 0030 0108 3000 0010
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00025765/4

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia