OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00015807/8 oraz KWEL1O/00011675/5

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 2665/18
Ostróda, dnia 10-07-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005777790*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00015807/8 oraz KWEL1O/00011675/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-08-2020r., o godz.13:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Władysław Modrzewski, położonej: ul. Plebiscytowa 36, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW EL1O/00015807/8 oraz KWEL1O/00011675/5 -dwa budynki "przemysłowo"-produkcyjne po byłej gorzelni o pow.użytk. 1 252,54 m2, budynek magazynowy o pow.użytk. 1 050,27 m2 oraz budowle związane z produkcją spirytusu, tj. silosy, zbiorniki, kadzie fermentacyjne i inne urządzenia posadowione na działce nr 112/2 o pow. 4759m2 (KW EL1O/00015807/8 ) oraz niezabudowana działka nr 55/3 o pow. 717 m2 bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ( KWEL1O/00011675/5 ) stanowiące całość gospodarczą związaną z obsługą budynków i budowli przemysłowych. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miasta Ostróda, ok. 2000 m od centum miasta, sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i gospodarczą, Jeziorem Perskim niedaleko od drogi szybkiego ruchu S-7.
Działki ogrodzone płotem trwałym o słabym stanie technicznym. Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Plebiscytowej. Budynki nieużytkowane.
Suma oszacowania (KW EL1O/00015807/8 oraz KWEL1O/00011675/5) wynosi 1 740 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 305 450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 174 060,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 24 sierpnia 2020r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto do dnia 24 sierpnia 2020r.:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00015807/8 oraz KWEL1O/00011675/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-07-10
Publikacja w dniu:
2020-07-27
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia