OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 30388

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 747/16
Ostróda, dnia 01-06-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1
<< ODPIS >> *0020001216821*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 30388

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-07-2020r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12, sala nr III odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działki nr 32 o powierzchni 3,1100ha, 124/1 o powierzchni 0,9700ha, 132/2 o powierzchni 2,4400ha ( łącznie o powierzchni 6,5200ha ) - grunty orne.
W pierwszej kolejności będzie ogłoszony przetarg na wszystkie trzy działki o łącznej powierzchni 6,5200ha, jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku z braku kupujących, na licytację zostaną wystawione wyzej wymienione działki pojedyńczo. należącej do  dłużnika: Ireneusz Morawski położonej: 14-106 Szyldak, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30388 [NKW: EL1O/00030388/5]
Suma oszacowania wynosi 119 000,00zł ( w tym udział w działce nr 32 -56.800zł, w działce 124/1 - 17.700,00zł i w działce 132/2 - 44.500,00zł ) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 250,00zł ( w tym cena wywołania działki nr 32 -42.600zł, w działki 124/1 - 13.275,00zł i w działce działki - 33.375,00zł ).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 900,00zł.
Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Informuję, ze stosownie do art 2a pkt 3 ust 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dn 11 kwietnia 2003r ( Dz.U. 2016r poz 2052 t.j. ) w drodze postępowania egzekucyjnego ( licytacji) nieruchomość rolną moga nabyć podmioty nie spełniające kryteriów art 2a pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: kurator Ewelina Sikacka Sąd Rejonowy w Ostródzie
Do wiadomości:
1. Radca Prawny Zbigniew Gibki " DEFENSA", Łódź, 90-562 Łódź
2. Przedsięb.Handlu Hurtowego "FARMPOL" Spółka z o.o. ( wierzyciel hipoteczny ), 81-506 Gdynia
3. Ewa Beata Famulska, 14-106 Szyldak
4. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( wierzyciel hipoteczny ), 01-211 Warszawa
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
7. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
8. Urząd Gminy Ostróda ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda
9. I Wydział Cywilny Sąd Rejonowy w Ostródzie, 14-100 Ostróda
10. Urząd Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda
11. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddz Terenowy w Olsztynie, 10-448 Olsztyn
12. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 30388

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-02
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia