OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 28971

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 718/17
Ostróda, dnia 21-07-2020
Krzysztof
Kordala
- -/-
Kalnik 48
14-300 Morąg

*0020001226599*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 28971

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2020r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12/- sala nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej : działka rolna nr 417 o powierzchni 5,7300ha i działka rolna nr 415/1 o powierzchni 8,4558 ha ( łącznia powierzchnia 14,1858 ha ) należącej do dłużników: Katarzyna Kordala i Krzysztof Kordala położonej: 14-300 Morąg 1, Kalnik, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28971 [NKW: EL2O/00028971/9]
Suma oszacowania wynosi 457 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 700,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: Krzysztof Kordala
Do wiadomości:
1. Katarzyna Kordala, Kalnik 48, 14-300 Morąg
2. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Morągu, Morąg, 14-300 Morąg
3. Marcin Toruniak, Jurki 14, 14-300 Morąg
4. Agraimpex sp. z o.o. w Warszawie ( wierzyciel hipoteczny ), Warszawa, 01-815 Warszawa
5. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
6. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, Ostróda, 14-100 Ostróda
7. Urząd Miasta i Gminy Morąg ( tablica ogłoszeń ), 14-300 Morąg
8. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, Ostróda, 14-100 Ostróda
9. ZUS Oddz. Elbląg Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda 1
10. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 10-959 Olsztyn
11. Urząd Miasta i Gminy Morąg, 14-300 Morąg
12. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 28971

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-27
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia