OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 23980

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 399/18
Ostróda, dnia 24-02-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1

<< ODPIS >> *0020001204519*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 23980

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-04-2020r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 584 o powierzchni 0,3000 ha zabudowana domem jednorodzinnym.
Budynek parterowy, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 292,87m2 i przyległymi do budynku garażami o powierzchni 62,77m2. Budynek od kilku lat opuszczony. należącej do dłużników: Joanna Retkowska i Adam Retkowski ( po 1/2 niewydzielonej części ) położonej: 14-100 Ostróda 1, ul. Ostródzka 22, Samborowo, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 23980 [NKW: EL1O/00023980/3]
Suma oszacowania wynosi 385 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 500,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: Joanna Retkowska
Do wiadomości:
1. Retkowski Adam, 14-100 Ostróda
2. Ubojnia Drobiu Spółka z o.o w Samborowie, Samborowo, 14-100 Ostróda
3. Radca Prawny Krzysztof Piluś Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i spółka Sp. K. ( Km 399/18 ), Zamość, 22-400 Zamość
4. WEKSEL Sp. z o.o. w Łodzi ( wierzyciel hipoteczny ), Łódź, 90-644 Łódź
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Inspektorat w Ostródzie ( wierzyciel hipoteczny ), 14-100 Ostróda
6. ZUS Oddz w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
7. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
8. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
9. Urząd Gminy Ostróda ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda
10. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
11. Urząd Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda
12. adwokat Przemysław Bujniak SAF Iuris sp. z o.o. ( Km 990/18 ), Sosnowiec, 41-216 Sosnowiec
13. radca prawny Aleksandra Zimnicka Kancelaria "STSW Stoński Świerczyński Zimnicka adwokaci i radcowie prawni" sp.p. ( Km 952/18 ), Kraków, 30-051 Kraków
14. ING Bank Śląski S.A. Departament Kredytów Zwiększonego Ryzyka ( Km 89/19 ), 02-566 Warszawa
15. Halina Domżalska ( Km 952/18 ), Ostróda, 14-100 Ostróda
16. Bartosz Retkowski ( Km 952/12 ), Rychnowo 18 A, 14-100 Ostróda
17. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 23980

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-02-24
Publikacja w dniu:
2020-02-25
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia