OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 13547

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. (089) 6464766, Fax 6460585
Km 523/17
Ostróda, dnia 25-07-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1

<< ODPIS >> *0020001171651*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 13547

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-09-2019r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 128/36 o powierzchni 0,0892 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 120,20m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 106,00m2. należącej do dłużnika: Jerzy Waśniewski położonej: 14-100 Ostróda, LUBAJNY 135, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 13547 [NKW: EL1O/00013547/3] Suma oszacowania wynosi 257 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 825,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 710,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Informuję, że przedmoitem licytacji jest prawo własności w/w nieruchomości. Na mocy decyzji z dn 19-02-2001r nr RPG -72241-1/38/0/01 wydanej przez Wójta Gminy Ostróda doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości w prawo własności. Przekształcenie nie ma wpływu na wartość szacunkową licytowanej nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


z upoważnienia
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy
Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy
Hanna Żołnowska

Adresat oryginału: Jerzy Waśniewski

Do wiadomości:

 1. Monika Helena Waśniewska, Lubajny 135, 14-100 Ostróda
 2. Radca Prawny Waldemar Kołosza Kancelaria Prawna K.Buczek i Wspólnicy Sp.k, Wrocław, 53-680 Wrocław
 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie ( wierzyciel hipoteczny ), 14-100 Ostróda
 4. Zygmunt Dmochewicz ( wierzyciel hipoteczny ), Iława, 14-200 Iława
 5. Halina Wojciechowska ( wierzyciel hipoteczny ), Samborowo, 14-100 Ostróda
 6. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie ( wierzyciel hipoteczny ), 14-100 Ostróda
 7. Urząd Gminy Ostróda ( wierzyciel hipoteczny ), 14-100 Ostróda
 8. ZUS Oddz w Elblągu Inspektorat w Ostródzie ( wierzyciel hipoteczny ), 14-100 Ostróda
 9. Artur Parys ( wierzyciel hipoteczny ), Płock, 09-410 Płock
 10. ZUS Oddz w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
 11. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
 12. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
 13. Urząd Gminy Ostróda ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda
 14. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
 15. Urząd Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda
 16. Bank Spółdzielczy w Ostrołęce ( Km 222/18 ), Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka
 17. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 13547

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-30
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia