OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 10252

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. (089) 6464766, Fax 6460585
Km 245/16
Ostróda, dnia 08-05-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1
<< ODPIS >> *0020001156432*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 10252

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-06-2019r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr XI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 293 łącznej o pow.0,5500ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem kurnika wraz częścia socjalno magazynową i budynkiem garazu. Część mieszkalna budynku o pow. 102,32 m2 ( składa się z 4 pokoi, kuchni, łaznienki z wc, ganku i przedpokoju, wyposażona jest w instalacje elektryczną, wodociągową , kanalizacyjna ( z zbiornikiem - szamba ) gaz ziemny, c.o. gazowe . Część hodowla: kurnik o pow 1120,50m2, pomieszczenia magazynowo-socjalne o pow 83,97m2 . Garaż wolnostojący o pow 24,60 m2 należącej do dłużnika: Adam Burkiewicz położonej: 14-140 Miłomłyn, , Liwa, ul. Długa 38 D/- dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 10252 [NKW: EL1O/00010252/7]
Suma oszacowania wynosi 713 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 535 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 350,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy
Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy
Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: Adam Burkiewicz

Do wiadomości:
1. Bank Millennium S.A. Departament Zagrożonych Należności Gospodarczych, 02-593 Warszawa
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny, 10-959 Olsztyn
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Działdowie ( wierzyciel hipoteczny ), 13-200 Działdowo
4. PP-H "Spomis" Zofia Michalska ( wierzyciel hipoteczny ), 62-130 Gołańcz
5. ZUS Oddz w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
7. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
8. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ( tablica ogłoszeń ), 14-140 Miłomłyn
9. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
10. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, 14-140 Miłomłyn
11. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 10252

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia