OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY nr KW 38498

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 984/16
Ostróda, dnia 18-10-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1

<< ODPIS >> *0020001186304*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
LOKAL MIESZKALNY nr KW 38498

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-12-2019r. o godz. 13:45 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny o pow 61,86m2, lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku wielorodzinnym ( blok z lat 80-tych ) na III piętrze składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o pow. 61,86 m2 z przynależną piwnicą o pow.5,36 m 2. Z własnością lokalu związany jest udział własności 25/1000 części w nieruchomości wspólnej działki nr 37/4 o powierzchni 0,1581 ha ( dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1O/00017272/2 ) , oraz części wspólnych budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. należącego do dłużników: HENRYK CAŁKA i MAŁGORZARA CAŁKA położonego: 14-100 Ostróda 1, ul. Jaracza 21A/18, Ostróda, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 38498 [NKW: EL1O/00038498/5]
Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy  Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: HENRYK CAŁKA
1. MAŁGORZATA CAŁKA, Ostróda, 14-100 Ostróda
2. Radca Prawny Grzegorz Bobrowski Alektum sp. z o.o. ( Km 984/16 ), Wrocław, 50-264 Wrocław
3. ZUS Oddz w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
4. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
5. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
6. Urząd Miejski w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda
7. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
8. Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda
9. Radca Prawny Marta Siemienowicz-Sawoń Kancelaria Radcy Prawnego ( Km 46/17 ), 15-121 Białystok
10. Radca Prawny Wojciech Horoch Fast Finance S.A. ( Km 617/15 ), Wrocław, 51-116 Wrocław
11. Radca Prawny Sylwester Bobowski Kancelaria RAVEN Krupa & Stańko sp.k. ( Km 827/18 ), Wrocław, 51-116 Wrocław
12. Radca Prawny Bartosz Kostecki Miejska Administracja Budynków Komunalnych sp, z o.o. ( Km 914/18 , Km 1048/18 i Km 161/19 ), Ostróda, 14-100 Ostróda
13. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY nr KW 38498

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-10-18
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia