OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY nr KW 29371

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 952/18
Ostróda, dnia 21-02-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1
<< ODPIS >> *0020001204369*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
LOKAL MIESZKALNY nr KW 29371

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-04-2020r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr I odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni użytkowej 54,20 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 6,50 m2 ( łacznie powierzchnia 60,70 m2 ) Lokal położony na II piętrze budynku wielorodzinnym, mieszkalo-usługowym wubudowanym w 1997r . Mieszkanie składa sie z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. wyposażone w instalacje elektryczną, wodno-kanlizacyjną z sieci miejskiej, centralnego ogrzewania . Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udzial 18/1000 cześci w prawie własności działki nr 95/1 ( dla której prowadzona jest KW EL1O/00009655/2 ) oraz w częściach wspólnych budunku i urządzen, które nie służą wyłącznie do do użytku właścicieli poszczególnych lokali. należącego do dłużnika: Halina Domżalska położonego: 14-100 Ostróda, ul. Jana Pawła II 16/13, Ostróda, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29371 [NKW: EL1O/00029371/3]
Suma oszacowania wynosi 248 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska
Adresat oryginału:
Halina Domżalska
Do wiadomości:
1. Joanna Retkowska, Rychnowo 18 A, 14-106 Szyldak
2. Bartosz Retkowski, Rychnowo 18 A, 14-100 Ostróda
3. radca prawny Aleksandra Zimnicka Kancelaria "STSW Stoński Świerczyński Zimnicka adwokaci i radcowie prawni" sp.p., Kraków, 30-051 Kraków
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
5. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
6. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
7. Urząd Miejski w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda
8. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
9. Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda
10. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY nr KW 29371

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-02-21
Publikacja w dniu:
2020-02-24
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia