OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Maciej Ogórek
Kancelaria Komornicza w Ostródzie
14-100 Ostróda, Czarnieckiego 16a/4
tel.896141148
e-mail: kancelaria@komornik-ostroda.pl
www.komornik-ostroda.pl/
Km 671/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Ogórek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2019 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 OSTRÓDA w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem:
14-100 Ostróda, Grunwaldzka 6/9, Ostróda,
dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: EL1O/00023536/6
będącej własnością dłużników: Krzysztofa Cezarego Żołędowskiego oraz Ireny Żołędowskiej na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Suma oszacowania wynosi 142 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 107 175,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 290 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 22 16001462 1879 3440 5000 0001
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00 oraz przeglądać akta w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Z up. Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Adrianna Matusiak
Asesor Komorniczy Magdalena Wieczorkowska
Komornik Sądowy  Maciej Ogórek

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Maciej Ogórek
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-12-02
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia