OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 10411

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 941/17
Ostróda, dnia 10-03-2020
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Ostródzie
ul. Olsztyńska 5B
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020001206693*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 10411

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-04-2020r. o godz. 13:15 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr XI odbędzie się pierwsza licytacja 1/2  niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 483 o powierzchni 0,0495 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinym dwukondygnacyjnym z 2 niezależnymi lokalami mieszkalnymi. Lokal mieszkalny na parterze o powierzchni użytkowej 74,29 m2 ( w dziale III księgi wieczystej wpis prawa do korzystania z wszystkich pomieszczeń na parterze domu na rzecz dłuznika Agnieszki Ożubko) na piętrze lokal o powierzchni użytkowej 74,76 m2 ( w dziale III księgi wieczystej wpis prawa do korzystania z wszystkich pomieszczeń na piętrze domu na rzecz współwłaściciela Marii Wurst ). Mieszkana wyposażone w instalacje elektryczną, wodno kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową. należącej do dłużnika: AGNIESZKA MARIA OŻUBKO położonej: 14-100 Ostróda, ul. Graniczna 29, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 10411 [NKW:  EL1O/00010411/0]
Suma oszacowania wynosi 140 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska

Adresat oryginału: Ożubko Agnieszka

Do wiadomości:
1. Radca Prawny Aleksandra Tymoczko Kancelaria RAVEN Krupa & Stańko sp. k. ( Km 941/17 ), Wrocław, 51-116 Wrocław
2. Maria Wurst, 14-100 Ostróda
3. ZUS Oddz. Elbląg Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda 1
4. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
5. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
6. Urząd Miejski w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda
7. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
8. Kamil Ożubko, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
9. Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda
10. Radca Prawny Maciej Janulis Kancelaria Prawna RAVEN Krupa&Stańko Sp.k ( Km 78/20 ), Piła, 64-920 Piła
11. Łukasz Cychol, 82-200 MALBORK
12. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW 10411

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-03-10
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia