OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Km 4886/18 Km 1008/19 Km 2574/19

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 4886/18
Km 1008/19
Km 2574/19
Ostróda, dnia 07-08-2019
Sąd Rejonowy w
Ostródzie tablica ogłoszeń
ul. Jana III Sobieskiego 12
Ostróda
14-100 Ostróda
<< ODPIS >> *0020005309633*

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 r. o godz. 14:00 w lokalu: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 76 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa (w zł)
Cena wywołania (w zł)
1.
Szlifierka do rur Grit GX 752H,
rok prod 2007 z silnikiem V17271343
1 [szt.]
2 000,00
1 500,00
2.
Prasa hydrauliczna PW/02
nr. inw. 2444 421
1 [szt.]
3 500,00
2 625,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Pełnomocnictwo do  udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Załącznik dla dłużnika/dozorcy: Wezwanie do podstawienia ruchomości na licytację.
na zlec. komornika Asesor Komorniczy Kamil Kaczyński
na zlec. komornika Asesor Komorniczy Dariusz Ilnicki
Komornik Sądowy Arkadiusz Królikowski

 

Adresat oryginału: Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa sp. z o. o. w Ostródzie
Do wiadomości:
1. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Ostródzkiego, 14-100 Ostróda
2. Sąd Rejonowy w Ostródzie tablica ogłoszeń, Ostróda, 14-100 Ostróda
3. Urząd Miasta Ostróda tablica ogłoszeń, Ostróda, 14-100 Ostróda
4. Grzegorz Adamski, 14-100 Ostróda
5. Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego TOGATUS Sławomir Trojanowski Radca Prawny Marek Lewandowski,
10-544 Olsztyn
6. Gabriela Łupaczewska, 14-100 Ostróda
7. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Km 4886/18 Km 1008/19 Km 2574/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-08-07
Publikacja w dniu:
2019-08-08
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia