OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Km 3586/18, 4393/18, 4886/18, 7689/18, 853/19, 1008/19, Gkm 45/19, 47/19, 58/19

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9,
14-100 Ostróda
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 3585/18
Km 3586/18, 4393/18, 4886/18, 7689/18, 853/19, 1008/19, Gkm 45/19, 47/19, 58/19
Ostróda, dnia 17-04-2019

Sąd Rejonowy w
Ostródzie tablica ogłoszeń
ul. Jana III Sobieskiego 12
Ostróda
14-100 Ostróda

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019 r. o godz. 12:30 w lokalu 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 76 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Tokarka uniwersalna WM/03, rok prod 1983 nr. H701561 Metalexport Warszawa 1 [szt.] 10 000,00 5 000,00
2 Rusztowanie, elementy metalowe 20 [szt.] 50,00 *) 25,00 *)
3 Tokarka uniwersalna WM/09, kolor zielony wytarte tabliczki znamionowe 1 [szt.] 10 000,00 5 000,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 13-05-2019 r. Rękojmia może być złożona w gotówce w kancelarii komornika bądź można ją uiścić także na konto PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 z dopiskiem "Rękojmia Km 3585/18".
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucjizwiązanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Załącznik dla dłużnika/dozorcy: Wezwanie do podstawienia ruchomości na licytację.
na zlec. komornika
Asesor Komorniczy 
Kamil Kaczyński
na zlec. komornika
Asesor Komorniczy
Dariusz Ilnicki
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Adresat oryginału: Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Ostródzie
Do wiadomości: 1. Radca Prawny Maja Rybińska Kancelaria Radcy Prawnego, 14-100 Ostróda
2. Sąd Rejonowy w Ostródzie tablica ogłoszeń, Ostróda, 14-100 Ostróda
3. Urząd Miasta Ostróda tablica ogłoszeń, Ostróda, 14-100 Ostróda
4. Monika Stępka, 14-100 Ostróda
5. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Ostródzkiego, 14-100 Ostróda
6. Jan Klich, 14-100 Ostróda
7. Kancelaria Radcy Prawnego Anita Karolak, 81-375 Gdynia
8. Grzegorz Adamski, 14-100 Ostróda
9. Radca Prawny Andrzej Chudek Kancelaria Radcy Prawnego, 14-100 Ostróda
10. Radca Prawny Krzysztof Byjoś Kancelaria Radców Prawnych, 35-311 Rzeszów
11. Gabriela Łupaczewska, 14-100 Ostróda
12. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Km 3586/18, 4393/18, 4886/18, 7689/18, 853/19, 1008/19, Gkm 45/19, 47/19, 58/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia