OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146

Km 3585/18
Km 3586/18
Ostróda, dnia 07-08-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
ul. Jana III Sobieskiego 12
Ostróda
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005309619*

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 r. o godz. 14:30 w lokalu: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 76 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa (w zł) Cena wywołania (w zł)
1. Tokarka uniwersalna nr in. 2293/400 1 [szt.] 8 000,00 4 000,00
2. Wytaczarka pionowa nr in. 2341/401 1 [szt.] 16 000,00 8 000,00
3. Szlifierka do wałów nr in. 2367/405 1 [szt.] 1 300,00 650,00
4. Zaginarka do rur CNC, model: CNC 38,
MFG no. 51100001, Shuz Tung, date 2007.8
1 [szt.] 80 000,00 40 000,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 10-09-2019 r. Rękojmia może być złożona w gotówce w kancelarii komornika bądź można ją uiścić także na konto PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 z dopiskiem "Rękojmia Km 3585/18".

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Załącznik dla dłużnika/dozorcy: Wezwanie do podstawienia ruchomości na licytację.

 

na zlec. komornika
Asesor Komorniczy  Kamil Kaczyński

na zlec. komornika
Asesor Komorniczy Dariusz Ilnicki

Komornik Sądowy Arkadiusz Królikowski

 

Adresat oryginału: Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Ostródzie
Do wiadomości:
1. Radca Prawny Maja Rybińska Kancelaria Radcy Prawnego, 14-100 Ostróda
2. Sąd Rejonowy w Ostródzie tablica ogłoszeń, Ostróda, 14-100 Ostróda
3. Urząd Miasta Ostróda tablica ogłoszeń, Ostróda, 14-100 Ostróda
4. Gabriela Łupaczewska, 14-100 Ostróda
5. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-08-07
Publikacja w dniu:
2019-08-08
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia