OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 247/18


OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019r. o godz. 11:00 w lokalu:
Małdyty, Zamkowa 8/2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa
Cena
wywołania
1 Granulator GR 2 1 [szt.] 27 000,00 **) 13 500,00
2 Wytrząsacz 1 [szt.] 5 000,00 **) 2 500,00
*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 24.04.2019, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w kasie kancelarii bądź na rachunek bankowy komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 (Przy wpłacie należy podać sygnaturę Km 247/18 z dopiskiem "wadium"). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-03-15
Publikacja w dniu:
2019-03-15
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia