OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00033409/7 (Km 354/18)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 354/18
Morąg, dnia 16-08-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul.Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
#WW *0020000796451*/1600/ *0020000796451*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00033409/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek nr 165 o pow. 1,12 ha, 166 o pow. 1,15 ha, 180/5 o pow. 2,24 ha, 180/7 o pow. 3,58 ha (łącznie 8,09 ha) położonej w obrębie 0014 Wielki Dwór, Jednostka Ewidencyjna 281505_ Małdyty, gmina Małdyty, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu prowadzi księgę wieczystą o nr EL2O/00033409/7. Bezpośredni dostęp do działek nr 165 i 166 z gminnej drogi gruntowej (dz. nr 182, skomunikowanej poprzez dz. nr 185 z droga powiatową nr 1184 N Wielki Dwór-Bajdy), która wyznacza granicę zachodnią tych działek. Działki nr 180/5 i 180/7 nie posiadają dostępu do dróg publicznych. Dojazd odbywa się droga gruntową (dz. nr 180/10), która jest własnością dłużnika. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Ryszard Kamiński
Suma oszacowania wynosi 284 840,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 189 893,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 484,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 z dopiskiem wadium KM 636/18
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00033409/7 (Km 354/18)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-08-16
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia