OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00026995/9

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 1417/18
Km 831/18
Km 3568/17

Ostróda, dnia 10-06-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005230095*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00026995/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953
kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
16-07-2019r., o godz.08:30, w budynku Sądu
Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr III, odbędzie się
druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika: Witold Zabłocki, ul.
Leśna 36, 14-300 Morąg, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której
Sąd Rejonowy w
Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu
prowadzi księgę wieczystą o
numerze
KW EL2O/00026995/9
-lokal użytkowy o pow. 188,60 m2 ( według zapisu w księdze wieczystej ), własnościowe prawo
spółdzielcze, na parterze w usługowym budynku parterowym, całkowicie podpiwniczonym (
oddanym do użytku w 1991r. ), położonym na dz. nr 124/6, o pow. 780m2., poza cetrum miasta,
przy ul. Leśnej 36 w Morągu. Lokal składa się z wiatrołapu, małego oraz dużego pomieszczenia
usługowego, pomieszczenia biurowego, węzła sanitarnego ( łazienki ) oraz pomieszczenia dostaw.
Lokal posiada dwa wejścia, obecnie nieużytkowany. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna (
brak instalacji c.o.). Lokal położony na osiedlu wielorodzinnym. Przed lokalem parking
samochodowy.
Suma oszacowania wynosi 212 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
141 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest
21 270,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 15 lipca 2019r.
albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika
do dnia 15 lipca
2019r.
:
PKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz
przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie
Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia
się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed

rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury
potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze
sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00026995/9

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-06-21
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia