OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00018329/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Kamil Grabowski Zastępca Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr II w Morągu
14-300 Morąg Pomorska 21/26
Formy kontaktu: e-mail: ostroda.grabowski@komornik.pl
telefax: 691-799-336, 691-799-310,
Km 185/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00018329/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Kamil Grabowski Zastępca Wojciech
Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2019
o godz.13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III
Sobieskiego 12 w sali nr I, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości
ustanowionego do dnia 30.09.2092 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
przemysłowym o powierzchni użytkowej 79,61m2 należącego do dłużnika:Las Olsztyn Sp. z o.o.
położonej: 14-300 Morąg, ul. Kaszubska 5, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00018329/1.

Suma oszacowania wynosi 58 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi
39 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć
rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
5 870,00zł. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika:
BGŻ BNP Paribas:
46 2030 0045 1110 0000 0270 9360
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika (adres j.w.) odpis protokołu
oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z
mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Kamil Grabowski
Zastępca Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00018329/1

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-06-21
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia