OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00018068/3

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 42/17
Morąg, dnia 04-06-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul.Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

#MD *0020000913038*/1600/ *0020000913038*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00018068/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski, Kancelaria Komornicza nr V w Morągu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-07-2020 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr I odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: CHABER Sp. z o.o. położonej: 14-330 Małdyty, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00018068/3. Nieruchomość stanowi działkę nr 7/103 o powierzchni 28500 m kw położoną w obrębie ewidencyjnym 0008 Małdyty, jednostka ewidencyjna 281505_2 Małdyty, w miejscowości Małdyty, gmina Małdyty, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Na działce znajduje się budynek o charakterze produkcyjno-magazynowym o powierzchni zabudowy 112 m kw.
Suma oszacowania wynosi 458 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 305 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 z dopiskiem wadium KM 42/17
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul.Jana III Sobieskiego 12 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00018068/3

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-06-04
Publikacja w dniu:
2020-06-10
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia