OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00016438/4

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 4872/17

Ostróda, dnia 22-11-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005423801*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00016438/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu
31-12-2019r., o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie
mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr III, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Rafał Bejtka, położonej: Osiedle Kolorowe 4/5 (poprzednio Osiedle XXX lecia
PRL 4/5), 14-310 Miłakowo, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla którego
Sąd Rejonowy w
Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu
prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW EL2O/00016438/4
-lokal mieszkalny w Miłakowie, na
Osiedlu Kolorowym 4/5 (poprzednio Osiedle XXX lecia PRL 4/5), o
pow. użyt. 57,20 m2, położony na I piętrze w budynku mieszkanlnym trzykondygnacyjnym, całkowicie
podpiwniczonym z końca lat siedemdziesiątych. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i
przedpokoju. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, c.o. , ciepła woda z piecyka gazowego.
Stan techniczno-użytkowy lokalu dobry. Z własnością lokalu związany jest udział 72/1000 części w prawie
własności działki nr 590/11, o pow. 341 m2, na której położony jest budynek oraz pomieszczeń budynku i
urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnch lokali. Do lokalu przynależy
piwnica nr 5 o pow. 6,56 m2.
Suma oszacowania wynosi 142 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
95 266,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest
14 290,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 30 grudnia 2019r.
albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w
upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także
do dnia 30 grudnia 2019r.: na konto
komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz
przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury
potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze
sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00016438/4

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Paweł Jastrzębski
Dokument z dnia:
2019-11-28
Publikacja w dniu:
2019-11-28
Opis zmiany:
Umieszczenie ogłoszenia