OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00004985/6,KWEL2O/00024646/4, KWEL2O/00021787/3, KWEL2O/00009270/6.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146

Km 3244/18
Km 2007/17
Kmp 20/17

<< ODPIS >>

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00004985/6,KWEL2O/00024646/4, KWEL2O/00021787/3, KWEL2O/00009270/6.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2019r., o godz.09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Robert Wołejko, położonych: Jędrychówko, gm.Morąg, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW EL2O/00004985/6, KWEL2O/00024646/4, KWEL2O/00021787/3, KWEL2O/00009270/6. - działki gruntu (KWEL2O/00021787/3) działki nr:
-29/7 o pow. 2,0699 ha ( klasa gruntu: RIIIb, RIVa, RV, ŁIV, ŁV,PsIV, W),
-29/8 o pow. 0,0201 ha ( klasa gruntu: W),
-30/1 o pow. 0,47 ha ( klasa gruntu: RIVa,PsIV,N).
Działka nr 29/8 położona pomiędzy rzeką Drela i dz. nr 29/7, jako wąski pasek gruntu przylegający do rzeki. Dojazd do działek nr 29/7 i 29/8 możliwy jedynie przez działki sąsiednie na zasadzie służebności, brak dostępu do drogi publicznej. Dz.nr 29/7 i 29/8 sprzedawane łącznie. Dojazd do dz. nr 30/1 polną drogą gminną. - działki gruntu (KWEL2O/00009270/6) działki nr:
-27/1 o pow. 1,3088 ha ( klasa gruntu: RIIIb, RIVa, RIVb, RV,PsV,N),
-27/2 o pow. 0,0112 ha ( klasa gruntu: W).
Dojazd do dz. nr 27/1 gruntową drogą gminną.Dz. nr 27/2 położona pomiędzy rzeką Drela i dz. nr 27/1,jako wąski pasek gruntu przylegający do rzeki. Dz. nr 27/2 nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Dz.nr 27/1 i 27/2 sprzedawane łącznie. -zabudowa zagrodowa (KWEL2O/00004985/6), obejmująca: budynek mieszkalny o pow. użyt. 108,38 m2, budynek garażowy o pow.użyt. 35,13 m2, budynek magazynowo-składowy o pow.użyt. 258,46 m2, stodołę o pow. użyt. 129,30 m2, budynek inwentarski adoptowany na kurnik o pow. użyt. 607,34 m2, indycznik o pow. 1 830,97 m2 posadowione na dz. nr 28/1 o pow. 6,6971 ha. Pozostała część dz. nr 28/1 o pow. 5,2971 ha oraz dz. nr 28/2 o pow. 0,1487 ha ( przylegająca jako wąski pasek gruntu do rzeki Drela ) użytkowane jako grunty rolne oraz użytki zielone. Budynki w różnym stanie technicznym. Uzbrojenie: woda z wodociągu, energia elektryczna, gaz ze zbiorników naziemnych, szambo. Dojazd do nieruchomości gruntową drogą gminną oraz drogą wojewódzką nr 519 (Morąg-Stary Dzierzgoń). Dz.nr 28/1 i 28/2 sprzedawane łącznie. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy. -nieruchomość gruntowa ( KWEL2O/00024646/4 ), dz. nr 464 ( według wpisu w kw dz.nr 275/4 ), o pow. 1,6049 ha, zabudowana dwoma budynkami inwentarskimi ( kurnikami ) do hodowli drobiu. Budynki o niskim stanie techniczno-użytkowym. Uzbrojenie: woda z wodociągu, energia elektryczna NN, szambo. Dojazd do nieruchomości powiatową droga asfaltową nr 1215N ( Morąg -Kudypy ). Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy oraz użyczenia.Suma oszacowania KWEL2O/00021787/3 ( dz. nr 29/7 i 29/8 ) wynosi 51 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 120,00zł.
Suma oszacowania KWEL2O/00021787/3 ( dz. nr 30/1 ) wynosi 12 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 210,00zł.
Suma oszacowania KWEL2O/00009270/6 ( dz. nr 27/1 i 27/2 ) wynosi 32 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00zł.
Suma oszacowania KW EL2O/00004985/6 ( dz. nr 28/1 oraz 28/2 ) wynosi 1 478 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 985 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 147 840,00zł.
Suma oszacowania KWEL2O/00024646/4 ( dz. nr 464 ) wynosi 840 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 560 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 26 września 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 26 września 2019r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00004985/6,KWEL2O/00024646/4, KWEL2O/00021787/3, KWEL2O/00009270/6.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-09-03
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia