OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00001678/0

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9,
14-100 Ostróda
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 1707/18
Km 2723/18
Km 42/19
Ostróda, dnia 09-05-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >>

#Agnieszk *0020005198270*/0022/
*0020005198283*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00001678/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-06-2019r., o godz.08:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Komorowski, położonej: Koszajny, gm.Małdyty, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00001678/0 - nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, dz. nr 23, o pow. 0,5100 ha ( klasa: grunty orne IVb ),położona w północnej części wsi Koszajny, gm.Małdyty, woj.warmińsko-mazurskie w sąsiedztwie innych niezabudowanych gruntów rolnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowo-siedliskowej. Działka o regularnym kształcie i korzystnym ukształtowaniu terenu. Przy zachodniej granicy działki przebiega sieć teleinformatyczna. Działka użytkowana rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.

Suma oszacowania wynosi 19 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 17 czerwca 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 17 czerwca 2019r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r ( Dz.U.2016.2052 tekst jedn.) oraz ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. 2016, poz.585).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w UrzędzieSkarbowym deklaracji w podatku od  czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00001678/0

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-05-09
Publikacja w dniu:
2019-05-13
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia