OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00039058/6 (Km 1532/16)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 1532/16
Ostróda, dnia 29-07-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
<< ODPIS >> *0020005298227*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00039058/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2019r., o godz.10:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Grzegorz Czarny, położonej: Wysoka Wieś, gm. Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00039058/6 -nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow.całkowitej 8,4558 ha, położona w miejscowości Wysoka Wieś, po zachodniej stronie powiatowej drogi asfaltowej 1235N, obejmująca działki nr:
  • 51/1 o pow. 5,72 ha ( klasa gruntu: LsV, N, Lz)
  • 4/2 o pow. 0,3529 ha ( klasa gruntu: Lz)
  • 4/7 o pow. 0,4638 ha ( klasa gruntu: N, Lz)
  • 4/8 o pow. 1,0848 ha ( klasa gruntu: Lz)
  • 4/9 o pow. 0,8343 ha ( klasa gruntu: Lz)
Działki częściowo zadrzewione i zakrzewione, położone w jednym rozłogu, z wyjątkiem działki nr 51/1 oddzielonej od pozostałych działek gminną drogą nieutwardzoną.
Suma oszacowania dz.51/1 wynosi 165 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 530,00zł.
Suma oszacowania dz.4/2 wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł.
Suma oszacowania dz.4/7 wynosi 66 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 670,00zł.
Suma oszacowania dz.4/8 wynosi 124 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 460,00zł.
Suma oszacowania dz.4/9 wynosi 100 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 080,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 09 września 2019r.albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu outracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 09 września 2019r.: na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00039058/6 (Km 1532/16)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia