OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00027506/5

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9,
14-100 Ostróda
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 3856/16
Ostróda, dnia 09-05-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
<< ODPIS >> *0020005198463*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00027506/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-06-2019r., o godz. 11:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Wasilak, położonej: ul. Czarnieckiego 19/15, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00027506/5 -lokal usługowy o pow. użytk. 97,44 m2, położony w Ostródzie (w centralnej części miasta), przy ul.Czarnieckiego 19/15, na parterze budynku, w otoczeniu parku i skweru miejskiego. Lokal składa się: z sali komsumpcyjnej z barem, małej sali konsumpcyjnej , wc dla gości, kuchni, wiatrołapu, pomieszczeń magazynowych, wc dla personelu. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. miejskie, alarm, klimatyzacja, rekuperacja. Stan techniczno-użytkowy lokalu wysoki. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal usługowy jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, oddanym do użytku w 1997 roku. W budynku na parterze znajdują się lokale handlowe i usługowe. Grunt, na którym posadowiony jest budynek wraz z lokalem usługowym stanowi działkę ewidencyjną nr 31/14 o powierzchni 939 m2. Działka stanowi stanowi starannie urządzony i zagospodarowany teren. W sąsiedztwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, szkoły, banki, przystanki komunikacji miejskiej oraz ogólnodostępne parkingi samochodowe. Lokal usługowy jest przedmiotem najmu.

Suma oszacowania wynosi 578 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 385 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 840,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 14 czerwca 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 14 czerwca 2019r. na konto komonika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w UrzędzieSkarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00027506/5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-05-09
Publikacja w dniu:
2019-05-13
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia