OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00019881/8

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl

Km 764/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00019881/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05.06.2019r. o godz. 09:15 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr X odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 67 z Obrębu 0017 Pląchawy, jednostka Ewidencyjna 281502_2 Dąbrówno, o powierzchni 0,06 ha należącej do dłużnika: JAN CHROSTOWSKI i BOŻENA CHROSTOWSKA położonej: 14-120 Bartki, dla którego Sąd Rejonowy W Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00019881/8
Suma oszacowania wynosi 4 220,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.813,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniiu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 422,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 z dopiskiem wadium KM 764/17
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00019881/8

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
publikacja